นักศึกษาปัจจุบัน
Current Students
ศิษย์เก่า
Alumni
อาจารย์ | บุคลากร
Lecturers | Staff
สายตรงคณบดี
Dean’s Hotline
   
 

แนะนำคณะศิลปศาสตร์

วิสัยทัศน์
คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม
และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำ
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน
Vision
 Faculty of Liberal Arts, PSU, strives for excellence in languages, cultures, and human development, as well as being a leading institute in the field of Humanities and Social Sciences in the ASEAN region.


ค่านิยม
คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม
Core values
Development - Integrity - Leadership