วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม

Asst.Prof.Dr.Kanda Janyam


E-mail: kanda.j@psu.ac.th
Phone: 074 286748
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์

Assoc.Prof.Dr.Punya Tepsing


Phone: 074 286728
 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม

Assoc.Prof.Dr.Kasetchai Laeheem


Phone: 074 286678 , 6702
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์

Asst.Prof.Dr.Rewadee Ungpho


Phone: 074 286703
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ วงค์วรรณ์

Asst.Prof.Dr.Komson Wongwan


Phone: 074 286724 , 6701
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น

Assoc.Prof.Dr.Wanna Numun


Phone: 074 289535
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์

Asst.Prof.Dr.Jomkwan Sudhinont


Phone:  074 289507
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ

Assoc.Prof.Dr.Wanchai
Dhammasaccakarn


Phone: 074 286723
 

อาจารย์เฉลิมวุฒิ วิจิตร

Mr.Chalermwut Wijit


Phone: 074 289530
 

อาจารย์ณัชรดา สมสิทธิ์

Miss Natrada Somsith


Phone: 074 286736
 

ดร.บุษกร โกมลตรี

Dr.Busakorn Komontree


Phone: 074 286726
 

อาจารย์สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล

Mr.Suchai Assavapuntanakul


Phone: 074 286732
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐ อังศุวิริยะ

Asst.Prof.Dr.Natha Angsuviriya


Phone: 074 286756
 

รองศาสตราจารย์สุเมธ พรหมอินทร์

Asst.Prof.Sumet Promin


Phone: 074 286749 , 074 2869548
 

อาจารย์ธีรวัฒน์ สุริยปราการ

Mr.Teerawat Suriyaprakarn


Phone: 074 286730
 

ดร.สุรพงษ์ ยิ้มละมัย

Dr.surapong Yimramai


Phone: 074 286740
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ

Asst.Prof.Dr.Nopadol Nimsuwan


Phone: 074 286729
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์

Asst.Prof.Dr.Utai Parinyasutinun


Phone: 074 286735
 

ดร.บัณฑิตา ฮันท์

Dr.Banthita Hunt


Phone: 074 289511

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ สังขรัตน์

Asst.Prof.Dr.Utit Sungkharat


E-mail:  utit.s@psu.ac.th
Phone: 074 289518
 

อาจารย์แทนพันธ์ เสนะพันธุ์ บัวใหม่

Mr.Thaenphan Senaphan Buamai


Phone: 074 289521
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ

Asst.Prof.Aim-on Jiaramat


Phone: 074 286727
 

ดร.กรฎา มาตยากร

Dr.Korada Mattayakorn


Phone: 074 286755
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์

Asst.Prof.Sarut Petchsakunwong


Phone: 074 286799
CV
 

อาจารย์วิฑูรย์ เมตตาจิตร

Mr.Vitoon Mettajit


Phone: 074 289513
 

อาจารย์เครือมาศ ชาวไร่เงิน

Miss Crumas Chawraingern


Phone: 074 286694
CV

ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง

Dr.Howhan Thaveeseng


Phone: 074 286747
 

ดร.จตุพร เพชรบูรณ์

Dr.Chatuporn Petchaboon


Phone: 074 289508
 

ดร.ธิติพัทธ์ บุญปก

Dr.Thitipat Boonpok


Phone: 074 286731
CV
 

อาจารย์พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์

Miss Pichamon Boonsit 


Phone: 074 286471
CV
 

อาจารย์ยุนิดา วิริโย

Miss Yunida Viriyo


Phone: 074 286751
CV

ดร.สิทธิชัย ทองวร

Dr.Sittichai Thongworn


Phone: 074 286752
CV
   

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade