วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

tabmasterthai

 
article menu name  
 (ภาษาไทย) :        ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
                        สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
                        ศศ.ม. (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์)
 (ภาษาอังกฤษ) :    Master of Arts Program in
                        Thai and Applied Thai
                        M.A. (Thai and Applied Thai)
 
article menu topic  

          ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา ทั้งในแง่รากฐานและวิชาการประยุกต์อันเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น เพื่อพัฒนาตนเอง เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของภาษาท่ามกลางพลวัตและความเป็นพหุลักษณ์ของสังคมไทยและสังคมโลก            

 
article menu intro  

รูปแบบของหลักสูตร

            R หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี)
           
R หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

R รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

แผนการศึกษาตามหลักสูตร

- แผน ก แบบ ก 1 (วิทยานิพนธ์)     มีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอด   หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมายเหตุ  ทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

- แผน ก แบบ ก 2  (ศึกษารายวิชา และวิทยานิพนธ์) 

       มีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอด  
       หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษา
       รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

หมายเหตุ  สอนเป็นภาษาไทย และทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
- แผน ข (สารนิพนธ์)
       มีจำนวนหน่วยกิตสารนิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร 
       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก
       ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก1

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และ

2. ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา และ

3. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

4. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ หรือวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI หรือผ่านการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ หรือมีประสบการณ์ในการทําวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากข้อ 1-4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

แผน ก แบบ ก2

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของขั้นปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  หรือ

2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี  และ

3. คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก(1)

แผน ก แบบ ก(2)

แผน ข

  1. หมวดวิชาบังคับ

-

12

12

  1. หมวดวิชาเลือก

-

6

18

  1. วิทยานิพนธ์

36

18

-

  1. สารนิพนธ์

-

-

6

รวมไม่น้อยกว่า

36

36

36

รายวิชาบังคับ

ทฤษฎีวรรณคดี

ทฤษฎีภาษาศาสตร์ภาษาไทย

ทฤษฎีคติชนวิทยา

วิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายวิชาเลือก

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ภาษาไทย

กลุ่มคติชนวิทยา

กลุ่มวิชาวรรณคดี

-       พัฒนาการภาษาไทย

-       วัจนปฏิบัติศาสตร์ในพื้นที่สาธารณะ

-       ภาษาไทยกับอุดมการณ์เพศสภาพ

-       ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นใต้ในวาทกรรมการเมือง

-       ภาษาศาสตร์ภาษาไทยสำหรับการสอนภาษา

-       สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาไทย

-       ตำนานและพิธีกรรม

-       เพลงพื้นบ้านและนิทานท้องถิ่น

-       คติชนถิ่นใต้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

-       คติชนกับประวัติศาสตร์นิพนธ์ถิ่นใต้

-       คติชนถิ่นใต้ในเชิงวัฒนธรรมประชานิยม

-        สัมมนาคติชนวิทยา

-        พัฒนาการวรรณคดีไทย

-        วรรณคดีวิจารณ์

-        วรรณคดีไทยกับสื่อสมัยใหม่วรรณคดีท้องถิ่นภาคใต้สมัยใหม่

-        วรรณคดีไทยและวัฒนธรรมประชานิยม

-        วรรณคดีไทยในแง่มุมของเพศวิถี

-        สัมมนาวรรณคดีไทย

           

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
c บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (การสมัครสอบ)       cคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       โทรศัพท์  :  0-7428-6983                                                                        คุณกิตติปัทม์ แสงงาม ภาควิชาสารัตถศึกษา
       โทรสาร   :  0-7428-6992                                                                        โทรศัพท์ : 0-7428-6721
       website : http://www.grad.psu.ac.th                                                        อีเมลล์   : kittipat.sa@psu.ac.th   
                                                                                                                 website : http://www.genedu.libarts.psu.ac.th/
 
 
academicaffairs
student
 
research2
journal
 
graduage2
psu-tep
 
finance
sharepoint
 
it
database
 
salc journal2
 
e-meeting check  
 หนวยงานภายใน ekm  
emm time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade