วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและภูมิภาคเอเซีย ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

tabmasterthai

 
article menu name  

ชื่อ : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์)
Master of Arts Program in Thai and Applied Thai

 
article menu topic  

          ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา ทั้งในแง่รากฐานและวิชาการประยุกต์อันเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น เพื่อพัฒนาตนเอง เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของภาษาท่ามกลางพลวัตและความเป็นพหุลักษณ์ของสังคมไทยและสังคมโลก          

 
article menu intro  

               คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ภาคปกติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร แผน ก แบบ ก 1 (จำนวนรับ 5 คน)

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และ

2. ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา (ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) และ

3. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

4. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ หรือวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลScopus/ISI/TCI หรือผ่านการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ หรือมีประสบการณ์ในการทําวิจัยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

คุณสมบัติผู้สมัคร แผน ก แบบ ก 2 ประเภททั่วไป (จำนวนรับ 10 คน)

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) หรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาตรี และ

2. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป กรณีที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายให้คิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 

หลักสูตรภาคปกติ

แผน ก แบบ ก 1    เป็นแผนการศึกษาที่เน้นงานวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียง
                         อย่างเดียว แต่อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต   
แผน ก แบบ ก 2    เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ และการศึกษารายวิชา       
แผน ข (เปิดรับปี 2560) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำสารนิพนธ์ และการศึกษารายวิชา
                              
 
โครงสร้างหลักสูตร
 

หมวดวิชา

แผน ก

แบบ ก 1

แผน ก
แบบ ก 2

แผน ข

1. หมวดวิชาบังคับ

-

12

12

2. หมวดวิชาเลือก

-

6

18

3. วิทยานิพนธ์

36

18

-

4. สารนิพนธ์

-

-

6

รวมไม่น้อยกว่า

36

36

36

 รายวิชาของหลักสูตร

รายวิชาบังคับ

ทฤษฎีวรรณคดี,ทฤษฎีภาษาศาสตร์ภาษาไทย

    ทฤษฎีคติชนวิทยา             

วิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายวิชาเลือก

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ภาษาไทย

กลุ่มวิชาคติชนวิทยา

กลุ่มวิชาวรรณคดี

-พัฒนาการภาษาไทยไวทยากรณ์ไทย
-วัจนปฎิบัติศาสตร์ในพื้นที่สาธารณะ
-ภาษาไทยกับอุดมการณ์เพศสภาพ
-ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นใต้ในวาทกรรมการเมือง
-ภาษาศาสตร์ภาษาไทยสำหรับการสอนภาษา
-สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาไทย
-ตำนานและพิธีกรรม
-เพลงพื้นบ้านและนิทานท้องถิ่น
-คติชนถิ่นใต้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
-คติชนกับประวัติศาสตร์นิพนธ์ถิ่นใต้
-คติชนถิ่นใต้กับสุขภาวะทางสังคม
-คติชนถิ่นใต้ในเชิงวัฒนธรรมประชานิยม  
-สัมมนาคติชนวิทยา
-พัฒนาวรรณคดีไทย วรรณคดีวิจารณ์
-วรรณคดีไทยกับสื่อสมัยใหม่วรรณคดีท้องถิ่นภาคใต้สมัยใหม่
-วรรณคดีไทยและวัฒนธรรมประชานิยม
-วรรณคดีไทยในแง่มุมของเพศวิถี
-สัมมนาวรรณคดีไทย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
c บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (การสมัครสอบ)       cคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       โทรศัพท์  :  0-7428-6983                                                                        คุณกิตติปัทม์ แสงงาม ภาควิชาสารัตถศึกษา
       โทรสาร   :  0-7428-6992                                                                        โทรศัพท์ : 0-7428-6721
       website : http://www.grad.psu.ac.th                                                        อีเมลล์   : kittipat.sa@psu.ac.th   
                                                                                                                 website : http://www.genedu.libarts.psu.ac.th/
 
 
academicaffairs
student
 
research
jorunal
 
graduage
psu-tep
 
finance
sharepoint
 
it
database
 
salc logo1
 
e-meeting check  
 หนวยงานภายใน ekm  
emm    
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF