วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

tabde

 
article menu name                                                                       
ชื่อ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)     
      ปร.ด. (พัฒนามนุษย์และสังคม)       
       Doctor of Philosophy (Human and Social Development     
      Ph.D. (Human and Social Development)
 
article menu topic  
                

          มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรมมีความรู้ความเข้าใจมนุษย์และสังคมแบบองค์รวมสามารถแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาตนเองและสังคมทั้งระดับชาติและระดับสากล

 
article menu intro  

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แบบ 1.1

แบบ 2.1

หมวดรายวิชาบังคับ

-

6

หมวดรายวิชาเลือก

-

6

หมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์

48

36

รวมไม่น้อยกว่า

48

48

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 1.1

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญโทด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 มีประสบการณ์ในการทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์และสังคม และ
  2. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ หรือผ่านการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการหรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาแล้ว และ
  3. ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  4. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แบบ 2.1

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญาโททุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
  2. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

รูปแบบของหลักสูตร

          R หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี)

 แผนการศึกษาตามหลักสูตร
          แบบ 1.1         เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการทำวิจัย
                               โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว
          แบบ 2.1         เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการทำวิจัย
                               โดยมีการทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา
           
 รายวิชาในหลักสูตร

 

แบบ 1.1

แบบ 2.1

895-619 สัมมนาเพื่อการเรียนรู้เชิงบูรณาการ*

895-601 การพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม

895-620 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 1*

895-602 นวัตกรรมภาวะผู้นำ และการพัฒนาทุนมนุษย์

895-621 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 2*

895-603 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง

895-622 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 3*

895-619 สัมมนาเพื่อการเรียนรู้เชิงบูรณาการ*

895-631 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

895-620 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 1*

 

895-621 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 2*

 

895-622 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 3*

 

895-XXX วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

 

895-632 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

 

หมายเหตุ  * ไม่นับหน่วยกิต และต้องผ่านการประเมินจากผู้สอน

 

กลุ่มรายวิชาเลือกแบบ 2.1 (เลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

 

895-611

การเรียนรู้กับการพัฒนามนุษย์

895-612

ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม

895-613

การประเมินผลโครงการเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม

895-614

ยุทธศาสตร์และการวางแผนการพัฒนามนุษย์และสังคม

895-615

ชายแดนศึกษา ลักษณะข้ามชาติ และความเป็นอื่น

895-616

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม

895-617

ปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง

895-618

สัมมนาการจัดการวัฒนธรรมในพหุสังคม

 


อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   + ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
c บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (การสมัครสอบ)         cคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       โทรศัพท์  :  0-7428-6983                                                                              โทรศัพท์ : 0-7428-6721
       โทรสาร   :  0-7428-6992                                                                              อีเมลล์   : kittipat.sa@psu.ac.th
       website : http://www.grad.psu.ac.th                                                             website :  http://www.genedu.libarts.psu.ac.th/
 
 

                                                                        

academicaffairs
student
 
research2
journal
 
graduage2
psu-tep
 
finance
sharepoint
 
it
database
 
salc journal2
 
e-meeting check  
 หนวยงานภายใน ekm  
emm time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade