วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและภูมิภาคเอเซีย ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

tabde

 
article menu name                                                                       

ชื่อ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)
       Doctor of Philosophy (Human and Social Development

 
article menu topic  
                มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจมนุษย์และสังคมแบบองค์รวม สามารถแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาตนเองและสังคมทั้งระดับชาติและระดับสากล  
article menu intro  

 โครงสร้างหลักสูตร

            

หมวดวิชา

แบบ 1.1

แบบ 2.1

หมวดรายวิชาบังคับ

-

6

หมวดรายวิชาเลือก

-

6

หมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์

48

36

รวมไม่น้อยกว่า

48

48

 
        คุณสมบัติผู้สมัคร

      แบบ 1.1

 

(1)

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 มีประสบการณ์ในการทําโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์และสังคม และ

(2)

มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ หรือผ่านการนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการหรือมีประสบการณ์ในการทําวิจัยมาแล้ว และ

(3)

ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

(4)

คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

             แบบ 2.1

 

(1)

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ

(2)

คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   + ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
c บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (การสมัครสอบ)         cคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       โทรศัพท์  :  0-7428-6983                                                                              โทรศัพท์ : 0-7428-6721
       โทรสาร   :  0-7428-6992                                                                              อีเมลล์   : kittipat.sa@psu.ac.th
       website : http://www.grad.psu.ac.th                                                              website :  http://www.genedu.libarts.psu.ac.th/
 
 

                                                                        

academicaffairs
student
 
research
jorunal
 
graduage
psu-tep
 
finance
sharepoint
 
it
database
 
salc logo1
 
e-meeting check  
 หนวยงานภายใน ekm  
emm    
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF