วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEFL ITP
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563

ANNOUNCEMENT OF TOEFL ITP APPLICANTS NAME LIST
FACULTY OF LIBERAL ARTS, 
PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY IN 2020


 

ครั้งที่
(Round)

วันรับสมัคร
(Registration Dates)

 

 

วันประกาศรายชื่อ/
ห้อสอบ
(
Announcement of Applicants' Name and Test Room)

วันสอบ
(Test Date)

เวลาสอบ
(Time)

 

 

วันประกาศ
ผลสอบ
(Announcement of Test Results)   

ประกาศรายชื่อ
ผู้เข้าสอบและแนวปฏิบัติ
ในการเข้าสอบ
(Announcement of Applicants' Name and Guidelines)

      1     25 November 2019 -
      27 December 2019
    13 January 2020      26 January 2020
     09.30 - 11.30 hrs.   7 February 2020      download
      2       7 February 2020 -
          6 March 2020
     16 March 2020              Cancel
       29 March 2020
     09.30 - 11.30 hrs.    10 April 2020
    download
      3            10 April 2020 -
            8 May 2020
       18 May 2020
           Cancel
      31 May 2020
     09.30 - 11.30 hrs.     12 June 2020
    download
      4           13 July 2020 -
         7 August 2020
    17 August 2020
     30 August 2020
     09.30 - 11.30 hrs.    11 September 
          2020
    download
      5     11 September 2020 -
        2 October 2020
   12 October 2020      25 October 2020
     09.30 - 11.30 hrs. November 2020
    download
 
 

ด่วน!! ประกาศรายชื่อสำหรับผู้เข้าสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 สอบวันที่ 30 สิงหาคม 2563

(หากผู้สมัครสอบท่านใดที่ทำการสมัครและชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ไม่เกินเวลา 12.00 น. โทร.074-289505)

หมายเหตุ กรณีผู้สมัครไม่มีรายชื่อจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี

 

                    ด้วยสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยขอความร่วมมือ
ผู้เข้าสอบทุกท่าน ดังนี้

        1. ควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 8.30 น. เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและผ่านจุดคัดกรองของคณะศิลปศาสตร์
        2. สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาสอบ หากไม่สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
        3. สแกน QR Code “PSU Care”ณ จุดคัดกรอง เพื่อเข้าสู่ระบบแล้ว check-in ก่อนเข้าอาคารหรือห้องสอบ และ check-out 
ก่อนออกจากอาคารหรือห้องสอบ

 

TOEFL ITP Application Name List 4/2563

Test on Sunday, August 30, 2020 From 09.30 - 11.30 a.m.
(For applicant don't have a list. Please contact LANGUAGE AND ACADEMIC OUTREACH CENTER 
TEL. 0-7428-9505 or Email: laoc.psu@gmail.com until August 20, 2020)

  

                 In response to the spread of COVID-19 in Thailand, the Language and Academic Outreach Center, Faculty of Liberal Arts,  Prince of Songkla University has taken measures to prevent the spread of COVID-19
on campus.
  

        1. All eligible test takers must arrive at the test center before 8.30 a.m. for temperature check and screening service.
        2. All test takers are advised to be equipped with masks and wear masks together with following all guidelines during the exam. Otherwise, those applicants without wearing masks are NOT allowed to take the test.
        3. All test takers should scan QR Code “PSU Care” at screening service point and check-in before you entering the building or a room and check-out before leave the building or a room.

 

แนวปฏิบัติ (Guidelines) 

      1 แนวปฎิบัติในการเข้าสอบ (ฉบับภาษาไทย)                  ดาวน์โหลด
      2   TOEFL ITP Examination Practice Guidelines (English Version)                     Download
      3  การกรอกกระดาษคำตอบ (ฉบับภาษาไทย)                     ดาวน์โหลด
      4  TOEFL ITP Test Taker Handbook                     Download
 

TOEFL ITP is a paper-based form (multiple choices) and the tests evaluate skills in three areas:

Section 1:       Listening Comprehension                        35 minutes (50 items)
Section 2:       Structure and Written Expression              25 minutes (40 items)

Section 3:       Reading Comprehension                          55 minutes (50 items)