จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2020
mod_vvisit_counterYesterday6869
mod_vvisit_counterThis week26810
mod_vvisit_counterLast week43514
mod_vvisit_counterThis month131356
mod_vvisit_counterLast month194109
mod_vvisit_counterAll5267953

เรามี: 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.226.191.80
 , 
Today: ต.ค. 23, 2014


PDF  | พิมพ์ |


การประเมินคุณภาพภายในการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2553 / ปีงบประมาณ 2553


หลักฐานขององค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

2.1  (สกอ.)ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร


เกณฑ์ข้อที่ 1

 • ศป.2.1.1-16 คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
เกณฑ์ข้อที่ 2
 • ศป.2.1.2-01-ศป.2.1.1-21 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังแสดงในหลักฐานของเกณฑ์ข้อที่ 1
เกณฑ์ข้อที่ 3
 • ศป.2.1.1-03 แผนการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามกรอบ TQF พ.ศ.2552
 • ศป.2.1.1-16 คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
เกณฑ์ข้อที่ 4
 • ศป.2.1.2-01-ศป.2.1.1-21 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังแสดงในหลักฐานของเกณฑ์ข้อที่ 1

เกณฑ์ข้อที่ 5
 • ศป.2.1.2-01-ศป.2.1.1-21 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังแสดงในหลักฐานของเกณฑ์ข้อที่ 1


- 2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก


- 2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


- 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

เกณฑ์ข้อที่ 1

 • ศป.2.4.1-02 แบบจัดทำคำขอและการเขียนคำชี้แจงการขอกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่ (เอกสารที่งานนโยบายและแผน)
 • ศป.2.4.1-03 แฟ้มการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
 • ศป.2.4.1-05 งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2553-2554 (เอกสารที่งานนโยบายและแผน)
 • ศป.2.4.1-06 แฟ้มประเมินผลการปฏิบัติงาน  (แฟ้มเอกสารที่งานการเจ้าหน้าที่)
 • ศป.2.4.1-07 แฟ้มแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

เกณฑ์ข้อที่ 2

 • ศป.2.4.2-02 แฟ้มการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
 • ศป.2.4.2-03 รายละเอียดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์
 • ศป.2.4.2-04 แฟ้มประเมินผลการปฏิบัติงาน  (แฟ้มเอกสารที่งานการเจ้าหน้าที่)             

เกณฑ์ข้อที่ 3

 • ศป.2.4.3-01  แฟ้มกิจกรรม 5ส.

เกณฑ์ข้อที่ 4

 • ศป.2.4.4-02 แฟ้มประเมินผลการปฏิบัติงาน  (แฟ้มเอกสารที่งานการเจ้าหน้าที่)

เกณฑ์ข้อที่ 5

 • ศป. 2.4.5-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553

เกณฑ์ข้อที่ 6

เกณฑ์ข้อที่ 7

 • ศป.1.1.1-01 แผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2550-2554
 • ศป.2.4.1-04 ข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเอง


- 2.5 (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (รายงานแต่ไม่ประเมิน)

เกณฑ์ข้อที่ 1

 • ศป. 2.2.1-01 ข้อมูล Common Data Set

เกณฑ์ข้อที่ 2

เกณฑ์ข้อที่ 3

 • ศป.2.5-02 จำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางภาษา

เกณฑ์ข้อที่ 4 และเกณฑ์ข้อที่ 5

 • ศป.2.5.4-01 แผนผังอาคารคณะศิลปศาสตร์

เกณฑ์ข้อที่ 6


- 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

เกณฑ์ข้อที่ 1

 • ศป.2.6.1-01 Course Syllabus/Course Outline ของรายวิชาต่างๆ (ข้อมูลที่ภาควิชา)
 • ศป.2.6.1-02 รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4)

เกณฑ์ข้อที่ 2

 • ศป.2.6.1-02 Course Syllabus ของรายวิชาต่างๆ (ข้อมูลที่ภาควิชา)
 • ศป.2.6.1-03 รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3  มคอ.4)

เกณฑ์ข้อที่ 3

 • ศป.2.6.3-01 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ระดับปริญญาตรี)

เกณฑ์ข้อที่ 4

 • ศป.2.6.4-01 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ
 • ศป.2.6.4-02 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

เกณฑ์ข้อที่ 5

เกณฑ์ข้อที่ 6

เกณฑ์ข้อที่ 7

 • ศป.2.7.7-01 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554
 • ศป.2.5.6-02 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อบริการด้านต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์
 • ศป.2.5.6-03 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อบริการด้านต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์


- 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

เกณฑ์ข้อที่ 1

 • ศป. 2.7.1-02 สรุปประเด็นในการปรับปรุง

เกณฑ์ข้อที่ 2

 • ศป. 2.7.3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรชุดต่างๆ

เกณฑ์ข้อที่ 3

 • ศป.2.7.3-01 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ปีการศึกษา  2553
 • ศป.2.7.3-04 โครงการอบรมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ
 • ศป.2.7.3-05 งบประมาณเงินรายได้

เกณฑ์ข้อที่ 4

 • ศป.2.7.4-02 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3
 • ศป.2.7.4-03 ประกาศทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ประจำปี 2553

เกณฑ์ข้อที่ 5

เกณฑ์ข้อที่ 7

 • ศป.2.7.6-01 โครงการการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
 • ศป.2.7.6-02 บันทึกการให้คำปรึกษา Research Clinic
 • ศป.2.7.6-03 บันทึกการให้คำปรึกษา English Clinic


- 2.8 (สกอ.) ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

เกณฑ์ข้อที่ 1

เกณฑ์ข้อที่ 2

เกณฑ์ข้อที่ 3

 • ศป.2.8.3-03 ภาพกิจกรรมโครงการค่ายดอกเข็มบาน ณ ลานชุมชน
 • ศป.2.8.3-04 ภาพกิจกรรมกลุ่มแกนนำนักศึกษาโครงการงามอย่างไทยงามอย่างศิลปศาสตร์

เกณฑ์ข้อที่ 4


- (สมศ. ๑) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี


- (สมศ. ๒) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ


- (สมศ. ๓) ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่


- (สมศ. ๔) ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 • (ไม่เปิดสอนระดับปริญญาเอก)


- (สมศ. ๑๔) การพัฒนาคณาจารย์

 • ศป.๑๔-๒  ข้อมูลการรับทุนการศึกษา (แฟ้มเอกสารงานพัฒนาบุคลากร)
 • ศป.๑๔-๓  ข้อมูลอัตรากำลัง (แฟ้มเอกสารงานนโยบายและแผน)
 • ศป.๑๔-๔  ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (แฟ้มเอกสารงานพัฒนาบุคลากร)
 • ศป.2.4.1-07 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2011 เวลา 18:38 น.
 


Website ภายในคณะ
psu-tepicon_webboard_teacher
icon_student-affairsicon_self
icon_researchicon_journal
icon_academicaffairsicon_graduate
icon_outreachicon_english_clinic
icon_alumniicon_e-meeting
 it-logo2ir_linkWebsite หน่วยงานอื่น ๆ
icon_mailicon_mis_dss
icon_edoc_version2
icon_assessicon_grade
icon_sisicon_psu
icon_confuciusicon_psu_radio
icon_web_dictionaryicon_psu_phone_book