วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและภูมิภาคเอเซีย ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่รอผลสอบ PSU-TEP ครั้งที่ 1/2558

 และประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-901 ภาคการศึกษาที่ 2/2557

(เริ่มเรียน 7 มี.ค.-29 มี.ค.58: เรียนเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.)

  1. แจ้งชื่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ ภายใน 27 ก.พ.58 ก่อนเวลา 12.00 น. พร้อมแนบสำเนาใบ Bill Payment ที่ระบุว่าได้ชำระเงินค่าหน่วยกิต รายวิชา 890-901 เรียบร้อยแล้ว และรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. หากนักศึกษาท่านใดที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาอื่นไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รวมค่าหน่วยกิต รายวิชา 890-901 ให้นักศึกษาเข้าไปแก้ไขจำนวนเงินในใบ Bill Payment จากระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) โดยบวกค่าลงทะเบียนรายวิชา 890-901 เพิ่มอีกจำนวน 4,500 บาท (3 หน่วยกิต ๆ ละ 1,500 บาท) และพิมพ์ Bill Payment นำไปชำระเงิน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้เรียบร้อยก่อนนำสำเนามาส่งให้ภาควิชาภาษาฯ  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแก้ไข Bill Payment ให้ติดต่อไปยังกองทะเบียนและประมวลผล โทร.074-28-9263
  3. หากนักศึกษาท่านใดไม่ยื่นสำเนา Bill Payment ทางภาควิชาฯ จะตัดชื่อออกทันที เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งชื่อ (ภายใน 27 ก.พ.58 ก่อนเวลา 12.00 น.) ถึงแม้จะแจ้งชื่อไว้แล้วก็ตาม
  4. เมื่อแจ้งชื่อและส่ง Bill Payment แล้ว ทางภาควิชาฯ จะดำเนินการแจ้งชื่อไปยังกองทะเบียนและประมวลผล เพื่อดำเนินการลงทะเบียนให้กับนักศึกษาตามรายชื่อที่แจ้งมา
  5. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดให้ลงชื่อ คือวันที่ 27 ก.พ.58 ก่อนเวลา 12.00 น. ทางภาควิชาฯ จะไม่รับนักศึกษาเพิ่มเติมอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ
  6. ประมาณวันที่ 3 มี.ค.58 ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลรายวิชา จากระบบสารสนเทศนักศึกษา
  7. ประมาณวันที่ 6 มี.ค.58 ทางภาควิชาฯ จะประกาศรายชื่อตามกลุ่มเรียน และรายละเอียดห้องเรียน ผ่านทางเวปไซต์ http://www.libarts.psu.ac.th/
  8. คาบแรกของการเรียนรายวิชา 890-901 คือวันที่ 7 มี.ค.58 เวลา 09.00-16.00 น.            ให้นักศึกษานำหลักฐานผลการสอบ PSU-TEP มายื่นให้กับอาจารย์ผู้สอนในคาบแรก  เพื่อยืนยันว่า นักศึกษาผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้และสามารถเรียนรายวิชาดังกล่าวได้

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รอผลสอบ PSU-TEP รอบที่ 1/2558 วันสอน 15 ก.พ.58  ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-901 ให้ดำเนินการเขียนคำร้อง “ขอลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ” โดยคำร้องสามารถขอรับได้ที่กองทะเบียนและประเมินผล หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://reg.psu.ac.th/download.html  และดำเนินการตามคำชี้แจงในแบบฟอร์มดังกล่าว  ตามลำดับขั้นตอน ในส่วนของอาจารย์ผู้สอน ผู้ลงนามคือ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 890-901

(ดร.จอมใจ  สุทธินนท์) ห้องพักหมายเลข 415 ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์

ทั้งนี้ผลการพิจารณาอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา     890-901

ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์

20 ม.ค. 58

 

academicaffairs
student
 
research
jorunal
 
graduage
psu-tep
 
finance
sharepoint
 
it
database
 
salc training
 
e-meeting check  
 หนวยงานภายใน ekm  
emm    
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF