จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 219 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3704
mod_vvisit_counterYesterday4534
mod_vvisit_counterThis week3704
mod_vvisit_counterLast week42087
mod_vvisit_counterThis month150337
mod_vvisit_counterLast month194109
mod_vvisit_counterAll5286934

เรามี: 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 50.16.165.62
 , 
Today: ต.ค. 26, 2014


PDF  | พิมพ์ |
ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์

(5-6 มกราคม 2548)

ตาม ที่คณะศิลปศาสตร์ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2548 นั้น ผลการประเมินของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคคลภายนอก 2 ท่าน และบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้

1. การให้คะแนนการประเมินตามองค์ประกอบ
คณะกรรมการมีความเห็นต่างจากการประเมินตนเองของคณะ 3 ประเด็น คือ

องค์ประกอบ
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
หมายเหตุ
3.9 การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหา
3.6
3.2
แผนการดำเนินงานไม่ชัดเจนและไม่ปรากฏร่องรอยการดำเนินงานหรือการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
4.1 การบริหารงานวิจัย
4.6
4.0
ไม่พบการประเมินผลการบริหารงานวิจัยและการนำผลการประเมินมาพัฒนา
6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4.6
4.4
ยังไม่มีการนำผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ หรือใช้น้อยมาก
2. สรุปในภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์
จุดแข็ง


1. อาคารสถานที่ที่เพียงพอต่อภารกิจด้านต่าง ๆ
2. คณะมีเงินรายได้สะสมที่มากพอต่อการนำมาใช้พัฒนาคณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. บุคลากรจำนวนหนึ่งมีความพร้อมต่อการพัฒนาคณะไปสู่ความเป็นผู้นำทางวิชาการ ตามวิสัยทัศน์ของคณะได้
4. เป็นคณะที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาต่างๆ มากที่สุดในวิทยาเขตหาดใหญ่
5. มีงานวิจัยด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่ชัดเจน

จุดอ่อน

1. ภาระงานสอนมาก
2. จำนวนของผลงานตีพิมพ์วิจัย และจำนวนอาจารย์ที่ active ต่องานวิจัยยังน้อย (ในบางหน่วยงาน) และยังไม่มีการประเมินการบริหารงานวิจัย รวมทั้งการประเมินผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
3. ยังไม่มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
4. มีการประเมินกิจกรรมการบริการวิชาการแต่ยังไม่ได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
5. จำนวนการให้บริการวิชาการค่อนข้างสูง แต่สัดส่วนของการให้บริการวิชาการแบบ ให้เปล่าต่อผู้ด้อยโอกาสยังน้อยอยู่
6. ยังไม่ได้ดึงความหลากหลายของสาขาต่างๆ ในคณะ มาจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการเชิงบูรณาการให้มากพอ

โอกาส

1. ความต้องการมหาบัณฑิตของตลาดในบางสาขา ที่เอื้อต่อการจัดหลักสูตร และเพิ่มปริมาณงานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยในบัณฑิตศึกษา
2. มีความหลากหลายของสาขาวิชาต่างๆ จึงมีศักยภาพที่ใช้ความหลากหลายไปพัฒนาลักษณะของกิจกรรมในรูปของการบูรณาการ โดยเฉพาะงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นจุดเด่นได้
3. มีโอกาสที่จะพัฒนางานบริการวิชาการที่สัมพันธ์กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การให้มีศูนย์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา ของภูมิภาค

ปัจจัยคุกคาม

1. คู่แข่งจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เหมือนกัน
2. เหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้
3. การเพิ่มจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างก้าวกระโดด

กลยุทธ์/แผนพัฒนา

1. เพิ่มจำนวน TA
2. จัดทำแผนเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย
3. เพิ่มบัณฑิตศึกษาทั้งจำนวนนักศึกษา และหลักสูตร
4. สร้างความเข้มแข็งในสาขาวิชาที่คณะรับผิดชอบ เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พลศึกษา ภาษาศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
5. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นผู้นำในแต่ละสาขา
6. จัดให้มีการนำผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ มาใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาเร่งด่วนอย่างน้อย 3 อันดับแรก

1. พัฒนาระบบการบริหารแบบรวมศูนย์ ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ที่เอื้อต่อการดำเนินการตามภารกิจต่างๆ ของคณะ
2. จัดหาและพัฒนาระบบโครงสร้างภายในของห้องและอาคารให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่
3. การทำแผนเพื่อวางเป้าหมายของการพัฒนาอาจารย์ใน ด้านจำนวน สัดส่วน วุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ และดำเนินการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในกรอบระยะเวลาที่ กำหนด
4. ดำเนินการทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มปริมาณงานวิจัย และจำนวนอาจารย์ที่ active ในงานวิจัย

จุดเด่นที่ควรเป็นแบบอย่าง (best practices)

1. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และห้องปฏิบัติการสื่อประสม
2. วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. งานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยรับทราบ

- มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการจัดจ้างหรือบรรจุอัตรากำลังที่ว่างให้แก่คณะ
- มหาวิทยาลัยควรให้สิทธิพิเศษแก่ลูกจ้างชั่วคราวในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อ เป็นแรงจูงใจ เช่น ให้ที่พักในวิทยาเขตหาดใหญ่แก่ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์
- เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรคิดภาระงาน/สัดส่วน ของจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาของภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ ต่างจากภาควิชาสารัตถศึกษา
- โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดระบบคุณค่า หรือ ค่านิยมที่นับถือความดีงาม และคุณธรรมจริยธรรมไม่มีเลยในแต่ละปีที่ผ่านมา จึงอยากให้มหาวิทยาลัยกระตุ้นให้ทุกคณะเน้นทำโครงการ/กิจกรรมแบบนี้ให้มาก ขึ้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมากมายในขณะนี้

ความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในต่อการประเมินครั้งนี้

- ควรบริหารจัดการ การจัดทำ SAR ของคณะและภาควิชาให้สอดคล้องตรงกัน ทั้งในด้านรูปแบบ และข้อมูล ตลอดจนการจัดระบบเอกสารที่ครบถ้วนและง่ายต่อการตรวจ SAR สิ่งที่คณะกรรมการประสบ จากการตรวจประเมินครั้งนี้ คือ
# ยังไม่มีระบบการจัดเก็บและสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยง
# ข้อมูลของคณะจัดเก็บลักลั่นกับข้อมูลของภาควิชา และบุคลากรเข้าใจนิยามของมาตรฐาน/องค์ประกอบไม่ตรงกัน และไม่ตรงกับมหาวิทยาลัย
# ขาดบุคลากรทางด้านประกันคุณภาพที่สามารถทำงานทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
# ขาดการประสานงานกันอย่างดีระหว่างคณะและภาควิชา
- คณะควรเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อนำไปสู่การเป็นคณะชั้นนำทาง วิชาการในภูมิภาค ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พลศึกษา ภาษาและภาษาศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 


Website ภายในคณะ
psu-tepicon_webboard_teacher
icon_student-affairsicon_self
icon_researchicon_journal
icon_academicaffairsicon_graduate
icon_outreachicon_english_clinic
icon_alumniicon_e-meeting
 it-logo2ir_linkWebsite หน่วยงานอื่น ๆ
icon_mailicon_mis_dss
icon_edoc_version2
icon_assessicon_grade
icon_sisicon_psu
icon_confuciusicon_psu_radio
icon_web_dictionaryicon_psu_phone_book