ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง   ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ

 

   
 ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย   สาขาวิชา    สถาบันขงจื๊อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
   

 

   


แนะนำคณะศิลปศาสตร์

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านภาษา วัฒนธรรมและสังคม
ในภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง

Vision

The Faculty strives to become a collaboration hub for language, culture, and social development in the lower ASEAN region.


ค่านิยม
คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม
Core values
Development - Integrity - Leadership

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (2564-ปัจจุบัน)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (2562-2564)