ครบรอบ 25 ปี คณะศิลปศาสตร์

 

 

   

 

      
    บัณฑิตศึกษา


แนะนำคณะศิลปศาสตร์

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านภาษา วัฒนธรรมและสังคม
ในภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง

Vision

The Faculty strives to become a collaboration hub for language, culture, and social development in the lower ASEAN region.


ค่านิยม
คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม
Core values
Development - Integrity - Leadership

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (2564-ปัจจุบัน)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (2562-2564)