ครบรอบ 25 ปี คณะศิลปศาสตร์

 

 

 

 

 

   

 

        
        บัณฑิตศึกษา


แนะนำคณะศิลปศาสตร์

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านภาษา วัฒนธรรมและสังคม
ในภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง

Vision

The Faculty strives to become a collaboration hub for language, culture, and social development in the lower ASEAN region.


ค่านิยม
คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม
Core values
Development - Integrity - Leadership

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (2564-ปัจจุบัน)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (2562-2564)

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy