ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม
คณบดี

Asst. Prof. Dr. Kanda Janyam
Dean
E-mail: kanda.j@psu.ac.th
Phone: 074 286700

 


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ

Asst. Prof. Dr. Rewadee Ungpho
Associate Dean for Administration and Special Affairs
E-mail: rawadee.u@psu.ac.th
Phone: 074 289542

 
รองศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

Assoc. Prof. Dr. Kemtong Sinwongsuwat
Associate Dean for Research, Innovation, and Social Responsibility
E-mail: kemtong.s@psu.ac.th
Phone: 074 286660  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา รักทอง
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

Asst. Dr. Anchana Rukthong
Associate Dean for Educational Affairs
E-mail: anchana.r@psu.ac.th
Phone: 074  286703

 


 


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไซนี แวมูซอ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Asst. Prof. Dr. Zainee Waemusa
Associate Dean for International Relations and Communication Affairs
E-mail: zainee.w@psu.ac.th
Phone: 074 286705, 074286790

   
รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและโครงสร้างองค์กร

Assoc. Prof. Dr. Kasetchai Laeheem
Associate Dean for Organizational System and Infrastructure Development
E-mail: lkasetchai@yahoo.com
Phone: 074 286678 , 6702

 
ดร.สิตา มูสิกรังษี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Dr. Sita Musigrungsi
Associate Dean for Student Development and Alumni Relations
E-mail: sita.m@psu.ac.th
Phone: 074 286701

 

 

ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี คงพุฒ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Asst. Prof. Dr. Somruedee Khongput
Assistant Dean for Self-Access Learning Enhancement
E-mail: somruedee.kh@psu.ac.th
Phone: 074 286777

 


 

 
อาจารย์แทนพันธ์ เสนะพันธุ์ บัวใหม่
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

Mr.Thaenphan Senaphan Buamai
Assistant Dean for Academic Services
E-mail: thenphan.b@psu.ac.th
Phone: 074 289521

 


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  จินดาพิทักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

Asst. Prof. Dr. Naratip  Jindapitak
Assistant Dean for Educational Affairs
E-mail: naratip.jin@psu.ac.th
Phone: 074 289513 , 074 289546

 


หัวหน้าสาขาวิชาอาจารย์ชุติมา สว่างวารี
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

Mrs. Chutima Swangvaree
Head of Department of Foreign Languages
E-mail: chutima.sr@psu.ac.th
Phone: 074 286767 

 
ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง
หัวหน้าสาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์

Dr. Howhan Thaveeseng
Head of Department of Society, Culture, and Human Development
E-mail: howhan.t@psu.ac.th
Phone: 074 289515   

 


 

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy