ศูนย์วิจัยด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ในอาเซียนตอนล่าง
Research Center for Languages, Culture,
and Human Development in Lower ASEAN (RC-LCHD)


 

นางสาวญารีนา แท่นทอง

Miss Yareena Thaenthong


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
Phone: 074 289532

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy