ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
Innovation and Inclusive Education Center (IIEC) 

นางสาวธันยาภรณ์ ไกรน้อย

Miss Thanyaporn Krainoi


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

E-mail: tunyaporn.gr@psu.ac.th
Phone: 074 286762

description

นางผกามาศ ไชยกูล

Mrs.Pakamart Chaiyakul


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

E-mail: pakamart.t@psu.ac.th
Phone: 074 286719

description

นางสาวศิรินภา โชติกมาศ

Miss Sirinapha Chotikamart


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

E-mail: sirinapha.c@psu.ac.th
Phone: 074 286722

description

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy