งานส่วนกลางและเลขานุการ

งานส่วนกลางและเลขานุการ
(General Affairs and SecretarySection)  

นางสุนันท์ ดวงสุวรรณ

MRS.Sunan Dounguwan


พนักงานธุรการ ระดับ ส3
(General Service Officer 3)

E-mail: sunan.d@psu.ac.th
Phone: 074 286709

description

นางนุชนารถ สุขสวัสดิ์

MRS.Nuchanart Suksawat


พนักงานธุรการ
(General Affairs Officer)
E-mail: nuchanart.s@psu.ac.th
Phone: 074 286651
description

นางศิรินันต์ ชานุ

MRS.Sirinan Chanu


พนักงานบริการ

E-mail: sirinan.c@psu.ac.th
Phone: 074 286709

description

นางชนัญญา  มีงาม
Mrs.Chananya Meengam

 


 

นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

 

E-mail: chananya.sa@psu.ac.th
Phone: 074 289506
description

 

นางสาวชิตญา อภัยพงศ์

Miss Chitaya Apaipong


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

E-mail: chitaya.a@psu.ac.th
Phone: 074 286682

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy