งานอาคารสถานที่และกายภาพ (Physical Facilities Section)
 

นางสาวรวิษฎา โสบุญ

Miss Rawisada Soboon


ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน
(General Service Officer, Experienced Level)
Phone: 074 286650
 

นายภูวิศ รัตนพงษ์

Mr.Phuwit Rattanaphong


พนักงานรักษาความปลอดภัย

(Security Guard)

E-mail: phuwit.r@psu.ac.th
Phone: 074 289500
description
 

นายวุฒิชัย บุญแท้

Mr.Wuttichai Buntae


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
Phone: 074 286653
description
 

นางสาวศรีสุดา ศรีทะชะ

MISS Srisuda Sreetacha


แม่บ้าน
E-mail: 
Phone: 074 286650-3
description
 

นายชัยยะ สุวรรณมณี

Mr.Chaiya Suwanmanee


วิศวกร
(Engineer)
E-mail: chaiya.su@psu.ac.th
Phone: 074 289500
description
 

นางสมบูรณ์ หาญกล้า

Mrs.Somboon Harnkar


แม่บ้าน
E-mail: 
Phone: 074 286650-3
description
 

นายพงศ์ภพ สกุลเอี่ยม

Mr.Pongpop Skulaiem


พนักงานขับรถยนต์

(Driver)

Phone: 074 289536
description
 

นางละออ ศรีสวัสดิ์

Mrs.La-o Seesavat


แม่บ้าน
E-mail: 
Phone: 074 286650-3
description
 

นายพิเชฐร วิจิตร 

Mr.Pichet Wijit


พนักงานขับรถยนต์
(Driver)
Phone: 074 289536
 

นางสาวมยุรี เกตุราช

Miss Mayuree Katerad


แม่บ้าน
E-mail: 
Phone: 074 286650-3
description
 

นายปัญญา ทับรอด

Mr.Panya Tubrod


พนักงานรักษาความปลอดภัย

(Security Guard)

Phone: 074 286666
description
 

นางประดับ จันมิตร

Mrs.Pradup Janmit


แม่บ้าน
E-mail: 
Phone: 074 286650-3
description
 

นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์

Mr.Supamit Srisawat


พนักงานรักษาความปลอดภัย

(Security Guard)
E-mail: supamit.s@psu.ac.th

Phone: 074 286666
description
 

นางทิพานัน ติณโสภารัตน์

Mrs.Tipanan Tinasopharat


แม่บ้าน
E-mail: 
Phone: 074 286650-3
description
 

นายอาดีนันท์ เกศมงคล

Mr.Adeenun Gasmongkon


ช่างเทคนิค

(Technician)

Phone: 074 286666
description
 

นายจิรวัฒน์ พรมสมปาน 

Mr.Jirawat Promsompan


พนักงานรักษาความปลอดภัย
(Security Guard)
Phone: 074 286666
description

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy