งานแผนประกันคุณภาพและสารสนเทศ
(Planning, Quality Assurance and Information Section)


นางอัญญรัตน์ ตั่นไพโรจน์
Mrs. Anyarat Tanpairoj
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
(Plan and Policy Analyst, Professional Level)
Email: aunyarat.t@psu.ac.th
Phone: 074 286717

 

นางสาววรรณวิมล วงศ์ถาวร
Miss Wanwimon Wongthavorn
นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการ
(Educator, Professional Level)
E-mail: wanwimon.w@psu.ac.th
Phone: 074 289531

 

นายบรรณกร แซ่ลิ่ม
Mr. Bannagorn Saelim
นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการ
(Educator, Professional Level)
E-mail: bannagorn.s@psu.ac.th
Phone: 074 289531

 

นายจรัล บูลวิบูรณ์
Mr. Charan Boonviboon
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)
E-mail: charan.b@psu.ac.th
Phone: 074 289514

 

นายเสกสรร มาลานุสรณ์
Mr. Sakesun Malanusorn
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)
E-mail: sakesun.m@psu.ac.th
Phone: 074 286716

 

นายธนพล กิ่งภูเขา
Mr. Thanaphon Kingpukhao
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)
E-mail: thanaphon.k@psu.ac.th
Phone: 074 289514

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy