งานแผนประกันคุณภาพและสารสนเทศ
(Planning, Quality Assurance and Information Section)


นางอัญญรัตน์ ตั่นไพโรจน์
Mrs. Anyarat Tanpairoj
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
(Plan and Policy Analyst, Professional Level)
Email: aunyarat.t@psu.ac.th
Phone: 074 286717

 

นางสาววรรณวิมล วงศ์ถาวร
Miss Wanwimon Wongthavorn
นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
E-mail: wanwimon.w@psu.ac.th
Phone: 074 289531

 

นายบรรณกร แซ่ลิ่ม
Mr. Bannagorn Saelim
นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการ
(Educator, Professional Level)
E-mail: bannagorn.s@psu.ac.th
Phone: 074 289531

 

นายจรัล บูลวิบูรณ์
Mr. Charan Boonviboon
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)
E-mail: charan.b@psu.ac.th
Phone: 074 289514

 

นายเสกสรร มาลานุสรณ์
Mr. Sakesun Malanusorn
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)
E-mail: sakesun.m@psu.ac.th
Phone: 074 286716

 

นายธนพล กิ่งภูเขา
Mr. Thanaphon Kingpukhao
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)
E-mail: thanaphon.k@psu.ac.th
Phone: 074 289514

 

 

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy