ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Center) 
   

นางสาวจรรยา หีดแก้ว

Miss Janya Heetkaew


นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการ
(Educator, Professional Level)
E-mail: janya.h@psu.ac.th  
Phone: 074 286706
description
   

นางสาวภัทรพร เกศมงคล

Miss Phataraporn Katmongkol


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
Phone: 074 286658
description
   

นายศุภกิตติ์  ทองทวี

MR. Supakit Tongtawee


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
Phone: 074 286745

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy