งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
(Student Affairs and Alumni Relations Section)

นางสาวไตรถิกา นุ่นเกลี้ยง
Miss Taitika Nunklieng
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
(Educator, Professional Level)
E-mail: kreechada.n@psu.ac.th
Phone: 074 286656

นายรณกฤต จันทรักษ์
Mr.Ronnakrit Chantarak
นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
E-mail: ronnakrit.c@psu.ac.th
Phone: 074 286656

Cookie Policy