ประวัติคณะ


วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม คณะศิลปศาสตร์

  • วิสัยทัศน์  เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านภาษา วัฒนธรรมและสังคมในภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง
  • พันธกิจ

           พันธกิจ 1  สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรมและสังคม

           พันธกิจ 2  ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21

           พันธกิจ 3  ทำนุบำรุงส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อธำรงความเป็นไทย และเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

  • ค่านิยม  คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม     

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์


โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างส่วนงานภายในคณะศิลปศาสตร์ (ไทย/English)


แผนพัฒนาคณะ

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy