ภาพกิจกรรม ประจำปี 2561
 
             
13 กรกฎาคม 2561
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
ประจำปี 2561
  11 กรกฎาคม 2561
การสอบสัมภาษณ์นักเรียน การรับแบบ Admission รอบที่ 4
  6-7 กรกฎาคม 2561
โครงการอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
  5 กรกฎาคม 2561
โครงการแนะนำรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
             
5 กรกฎาคม 2561
อบรมการสร้าง Presentation Powtoon อย่างไรให้เลิศ
  29 มิถุนายน 2561
ลงนามข้อตกลง MOU สาขาอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว
กับบริษัท ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด
  28 มิถุนายน 2561
PSU Show and Share : Happy Station ครั้งที่ 4
  25-26 มิถุนายน 2561
โครงการการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้
(ELOs)ตามแนวทาง AUN-QA
           
23-24 มิถุนายน 2561
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ AUN QA
  22 มิถุนายน 2561
โครงการเทคนิคการสร้างทีมงาน
  21 มิถุนายน 2561
การประชุมผู้บริหารพบบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2561
  14 มิถุนายน 2561
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมครูอาสาสมัครชาวจีน เข้าพบคณบดี
             
11 มิถุนายน 2561
การสอบสัมภาษณ์นักเรียน โครงการรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561
  11 มิถุนายน 2561
โครงการเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการหลักสูตร
  9-10 มิถุนายน 2561
กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษา มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2
  8 มิถุนายน 2561
การซ้อมแผนป้องกันและการอพยพกรณีการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่คณะศิลปศาสตร์
ครั้งที่ 6
             
7 มิถุนายน 2561
การประชุมผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2561
  6 มิถุนายน 2561
โครงการนำเสนอโครงการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา
  6 มิถุนายน 2561
ประชุมคณะกรรมการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู ร่วมกับ ม.ทักษิณ และ มทร.ศรีวิชัย
  30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
สัมมนาภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
           
24 พฤษภาคม 2561
ศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
  24 พฤษภาคม 2561
ศึกษาดูงาน คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่
  21 พฤษภาคม 2561
กีฬาสามศาสตร์สานสัมพันธ์
  21 พฤษภาคม 2561
โครงการเสวนา ความท้าทายของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการต่อนักวิชาการข้ามชาติ ผ่านมุมมองหลังนวนิยม
             
17-20 พฤษภาคม 2561
สัมมนาภาควิชาสารัตถศึกษา
  17-19 พฤษภาคม 2561
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Academic Writing for Research
  11-13 พฤษภาคม 2561
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10
  8 พฤษภาคม 2561
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ อบต.ปากรอ
             
25 เมษายน 2561
โครงการ การวิจัยชุมชน
  25 เมษายน 2561
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้
ประจำปีการศึกษา 2561
  23 เมษายน 2561
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
  20 เมษายน 2561
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2
     
9 เมษายน 2561
โครงการดอกเข็มลายไทยเยือนถิ่น
  6-7 เมษายน 2561
โครงการ English Camp
  5 เมษายน 2561
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
  28-29 มีนาคม 2561
โครงการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4
     
22-23 มีนาคม 2561
ต้อนรับคณะดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
  20 มีนาคม 2561
ต้อนรับคณะทำงานจากคณะศิลปศาสตร์ ม.ขอนแก่น
  17 มีนาคม 2561
โครงการศิลป์ร้อยน้ำใจ สร้างหัวใจมีสุข
  13 มีนาคม 2561
วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์
           
27 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีเปิดป้ายคณะศิลปศาสตร์''
  23 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ การวิจัยชุมชน ช่วงที่ 2
  14 กุมภาพันธ์ 2561
งานเทศกาลตรุษจีน 2561
  9 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการสร้างสุขคณะศิลปศาสตร์ ตอน “ กินอยู่แนวใหม่..สุขภาพสดใส ห่างไกลโรค''
     
29 มกราคม 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์กระบวนการทำงานด้วย SIPOC Model
  25 มกราคม 2561
ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2
(คลองจิหลาด) จ.กระบี่
  12 มกราคม 2561
การเสวนาวิชาการมิติพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาประชาคมอาเซียน
 
 
9 มกราคม 2561
โครงการ English day
             

 

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy