ภาพกิจกรรม ประจำปี 2562
 
             
9 สิงหาคม 2562
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวางแผนเพื่อการสร้างสื่อเรียนรู้ออนไลน์ MOOC
  2 สิงหาคม 2562
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
  27 กรกฎาคม 2562
โครงการ Learning for English
สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5
(วัดหาดใหญ่)
  25 กรกฎาคม 2562
ประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์
ภาษาไทยถิ่นใต้ ครั้งที่ 2
             
24 กรกฎาคม 2562
โครงการค่ายรวมช่อเข็มใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562
  24 กรกฎาคม 2562
โครงการปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรชาวต่างประเทศ
  20 กรกฎาคม 2562
โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งสำหรับชุมชนปากรอ: การให้ความรู้ในการพัฒนามนุษย์
ณ อบต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
  22 กรกฎาคม 2562
ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
             
19 กรกฎาคม 2562
โครงการเปิดเวทีวิจัยศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5
  15 กรกฎาคม 2562
สอบสัมภาษณ์นักเรียน (รอบพิเศษ)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  12-14 กรกฎาคม 2562
โครงการสัมมนา การขับเคลื่อน
คณะศิลปศาสตร์ ภายใต้องค์กรรูปแบบใหม่ ณ โรงแรมขนอมซันไรส์
  5 กรกฎาคม 2562
โครงการซ้อมแผนอพยพการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
     
4 กรกฎาคม 2562
วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
  3 กรกฎาคม 2562
วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาชุมชนศึกษา
  13 มิถุนายน 2562
สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา
โดยวิธีพิเศษ รอบที่ 5 (รอบรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562
  14 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงร่วมกัน
รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
           
3 พฤษภาคม 2562
Sightseeing Tour: Exploring Southern Thai Culture
  2-3 พฤษภาคม 2562
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 (ICHiSS 11)
  1 พฤษภาคม 2562
National Defence University of Malaysia (NDUM) ประเทศมาเลเซีย
เยือนคณะศิลปศาสตร์
  29 เมษายน 2562
ต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     
19 เมษายน 2562
งานประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3
  18 เมษายน 2562
สอบสัมภาษณ์ โควตาภูมิภาค รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2562
  11 เมษายน 2562
ปัจฉิมนิเทศ
  9 เมษายน 2562
งานสงกรานต์คณะศิลปศาสตร์
ประจำปี 2562
     
5 เมษายน 2562
โครงการเตรียมความพร้อมรายวิชา
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
แบบ Intensive Course
  2 เมษายน 2562
การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้วย 7 QC Tools
  29 มีนาคม 2562
English Leadership Camp 2019
  25 มีนาคม 2562
แถลงข่าว โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
     
     
22 มีนาคม 2562
โครงการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ 2562
  20 มีนาคม 2562
โครงการค่ายสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
  13 มีนาคม 2562
วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์
  1 มีนาคม 2562
อบรมนักศึกษาปี 4 Smart Job Seekers
     
28 กุมภาพันธ์ 2562
อบรมนักศึกษาปี 4 Smart Resume
  22 กุมภาพันธ์ 2562
คณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา Seberang Perai Selatan District Education Department
และ The Top Penang
ประเทศมาเลเซีย เยือนคณะศิลปศาสตร์
  22 กุมภาพันธ์ 2562
อบรมนักศึกษาปี 4 Smart Job Application
  22 กุมภาพันธ์ 2562
อบรมนักศึกษาปี 4 Smart Personality
     
21 กุมภาพันธ์ 2562
อบรมนักศึกษาปี 4 Smart Idea
  1 กุมภาพันธ์ 2562
งานตรุษจีน ประจำปี 2562
  28 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2562
Road Show นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
  27 มกราคม 2562
กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างคณะสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ E2LM
     
19 มกราคม 2562
โครงการชี้แจงข้อมูล หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โปรแกรม 3+1
  17 มกราคม 2562
การสอบสัมภาษณ์นักเรียนโควต้า
  16 มกราคม 2562
KM ทิศทาง อนาคตของสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในยุคประเทศไทย 4.0 และกรอบมาตรฐาน CEFR
  10-13 มกราคม 2562
กิจกรรมค่ายเปิดรั้วสีบลู สู่บ้านสีแดง
ครั้งที่ 7

 

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy