ภาพกิจกรรม ประจำปี 2562
 
             
9 สิงหาคม 2562
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวางแผนเพื่อการสร้างสื่อเรียนรู้ออนไลน์ MOOC
  2 สิงหาคม 2562
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
  27 กรกฎาคม 2562
โครงการ Learning for English
สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5
(วัดหาดใหญ่)
  25 กรกฎาคม 2562
ประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์
ภาษาไทยถิ่นใต้ ครั้งที่ 2
             
24 กรกฎาคม 2562
โครงการค่ายรวมช่อเข็มใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562
  24 กรกฎาคม 2562
โครงการปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรชาวต่างประเทศ
  20 กรกฎาคม 2562
โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งสำหรับชุมชนปากรอ: การให้ความรู้ในการพัฒนามนุษย์
ณ อบต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
  22 กรกฎาคม 2562
ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
             
19 กรกฎาคม 2562
โครงการเปิดเวทีวิจัยศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5
  15 กรกฎาคม 2562
สอบสัมภาษณ์นักเรียน (รอบพิเศษ)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  12-14 กรกฎาคม 2562
โครงการสัมมนา การขับเคลื่อน
คณะศิลปศาสตร์ ภายใต้องค์กรรูปแบบใหม่ ณ โรงแรมขนอมซันไรส์
  5 กรกฎาคม 2562
โครงการซ้อมแผนอพยพการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
     
4 กรกฎาคม 2562
วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
  3 กรกฎาคม 2562
วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาชุมชนศึกษา
  13 มิถุนายน 2562
สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา
โดยวิธีพิเศษ รอบที่ 5 (รอบรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562
  14 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงร่วมกัน
รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
           
3 พฤษภาคม 2562
Sightseeing Tour: Exploring Southern Thai Culture
  2-3 พฤษภาคม 2562
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 (ICHiSS 11)
  1 พฤษภาคม 2562
National Defence University of Malaysia (NDUM) ประเทศมาเลเซีย
เยือนคณะศิลปศาสตร์
  29 เมษายน 2562
ต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     
19 เมษายน 2562
งานประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3
  18 เมษายน 2562
สอบสัมภาษณ์ โควตาภูมิภาค รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2562
  11 เมษายน 2562
ปัจฉิมนิเทศ
  9 เมษายน 2562
งานสงกรานต์คณะศิลปศาสตร์
ประจำปี 2562
     
5 เมษายน 2562
โครงการเตรียมความพร้อมรายวิชา
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
แบบ Intensive Course
  2 เมษายน 2562
การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้วย 7 QC Tools
  29 มีนาคม 2562
English Leadership Camp 2019
  25 มีนาคม 2562
แถลงข่าว โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
     
     
22 มีนาคม 2562
โครงการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ 2562
  20 มีนาคม 2562
โครงการค่ายสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
  13 มีนาคม 2562
วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์
  1 มีนาคม 2562
อบรมนักศึกษาปี 4 Smart Job Seekers
     
28 กุมภาพันธ์ 2562
อบรมนักศึกษาปี 4 Smart Resume
  22 กุมภาพันธ์ 2562
คณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา Seberang Perai Selatan District Education Department
และ The Top Penang
ประเทศมาเลเซีย เยือนคณะศิลปศาสตร์
  22 กุมภาพันธ์ 2562
อบรมนักศึกษาปี 4 Smart Job Application
  22 กุมภาพันธ์ 2562
อบรมนักศึกษาปี 4 Smart Personality
     
21 กุมภาพันธ์ 2562
อบรมนักศึกษาปี 4 Smart Idea
  1 กุมภาพันธ์ 2562
งานตรุษจีน ประจำปี 2562
  28 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2562
Road Show นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
  27 มกราคม 2562
กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างคณะสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ E2LM
     
19 มกราคม 2562
โครงการชี้แจงข้อมูล หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โปรแกรม 3+1
  17 มกราคม 2562
การสอบสัมภาษณ์นักเรียนโควต้า
  16 มกราคม 2562
KM ทิศทาง อนาคตของสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในยุคประเทศไทย 4.0 และกรอบมาตรฐาน CEFR
  10-13 มกราคม 2562
กิจกรรมค่ายเปิดรั้วสีบลู สู่บ้านสีแดง
ครั้งที่ 7

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy