ภาพกิจกรรม ประจำปี 2563
 
         
        17 ธันวาคม 2563
ประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ
Faculty of Defence Studies
and Management,NDUM
ประเทศมาเลเซีย
  16 ธันวาคม 2563
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Institute of
International Education (IIE)
             
     
7 ธันวาคม 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
เข้าศึกษาดูงานกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา
  13 พฤศจิกายน 2563
ประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 5
  12-13 พฤศจิกายน 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทาง
การผลิตตำรา หนังสือและผลงานแปล
ในสาขาวิชาภาษาจีน และการพัฒนา
หัวข้อวิจัยในสาขาวิชาภาษาจีน
เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
  11-12 พฤศจิกายน 2563
ค่ายเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนบูรณะรำลึก
ตรัง
             
     
10 พฤศจิกายน 2563
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
ผ่านระบบออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
  6 พฤศจิกายน 2563
โครงการ LA research forum
  6 พฤศจิกายน 2563
พิธีประดับปีกการบิน รุ่นที่ 1
หลักสูตรฯ การจัดการอุตสาหกรรมการบิน
และการบริการ
  2-3 พฤศจิกายน 2563
การผลิตผลงานพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
             
     

28 ตุลาคม 2563
ต้อนรับครูและนักเรียน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย พัทลุง

  26-31 ตุลาคม 2563
กระทงบุญ สืบสานประเพณี
เปลี่ยนจากนทีเป็นบ้านพักคนชรา
และบ้านเด็กโสสะหาดใหญ่
  1 ตุลาคม 2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม
โครงการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
(HSK)
  21 กันยายน 2563
โครงการ “ศิลปศาสตร์สัญจร
เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ประจำปี 2563
             
     
18 กันยายน 2563
งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2563
  18 กันยายน 2563
วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์
ครบรอบ 23 ปี
  15-16 กันยายน 2563
โครงการบรรยายเชิงวิชาการเพื่อการวิจัย
และตีพิมพ์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามนุษย์
และสังคม
  11-13 กันยายน 2563
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562
             
     
9 กันยายน 2563
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
  29 สิงหาคม 2563
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
  29 สิงหาคม 2563
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม Learning English
& Chinese
  27 สิงหาคม 2563
อบรมอัคคีภัย
             
     
9-12 สิงหาคม 2563
โครงการประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์
ภาษาไทยถิ่นใต้ ครั้งที่ 3
  18 มิถุนายน 2563
อบรมเทคนิคการประเมินผลในระบบ LMS
บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
  16 มิถุนายน 2563
อบรมการใช้งาน โปรแกรม ZOOM
เตรียมความพร้อมการสอนออนไลน์
บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
  11 มิถุนายน 2563
อบรมการใช้งาน Google meet
บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
             
     
8 มิถุนายน 2563
อบรมการใช้งาน ระบบ LMS
สำหรับอาจารย์ผู้สอน คณะศิลปศาสตร์
  5 มิถุนายน 2563
ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาศึกษาทั่วไปในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019
  25 มีนาคม 2563
นักศึกษา GXNU พบคณบดี
  19 มีนาคม 2563
พิธีลงนาม MOU ร่วมกับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
             
     
13 มีนาคม 2563
โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง:
การให้ความรู้ในการพัฒนามนุษย์
(ครั้งที่ 1: ร่วมคิด ร่วมพัฒนา:
ชุมชนนาหมอศรี)
  11 มีนาคม 2563
โครงการผ้าปิดจมูก DIY
  6 มีนาคม 2563
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
  6 มีนาคม 2563
โครงการเส้นทางสู่นักสื่อสารมวลชน
             
     
5-6 มีนาคม 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ไคเซ็นจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
  5-6 มีนาคม 2563
โครงการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4
  29 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการจับมือกันปั่นโครงร่างงานวิจัย
กรณีแหล่งทุนระดับชาติ
  27 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายด้านการจัดการชุมชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5
             
     
24 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  7 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการ Getting Ready to Fly
ม.อ.สะบัดปีก
  3 กุมภาพันธ์ 2563
โอกาสและรูปแบบความร่วมมือ
จัดการศึกษา แบบบูรณาการการเรียนรู้
กับสถานประกอบการในประเทศจีน
  30-31 มกราคม 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
พิชิตเป้าหมายองค์กรด้วยความเข้าใจ
กลุ่มลูกค้าและตลาด “Business
Model & Intelligent Risks”
             
     
24 มกราคม 2563
โครงการเสวนาวิชาการ Issues in
assessing Intercultural
Communicative Competence
  23 มกราคม 2563
งานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563
  22 มกราคม 2563
Roadshow 2020
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
  10-12 มกราคม 2563
ค่ายเปิดรั้วสีบลู สู่บ้านสีแดง ครั้งที่ 8
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy