ภาพกิจกรรม ประจำปี 2563
 
         
        17 ธันวาคม 2563
ประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ
Faculty of Defence Studies
and Management,NDUM
ประเทศมาเลเซีย
  16 ธันวาคม 2563
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Institute of
International Education (IIE)
             
     
7 ธันวาคม 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
เข้าศึกษาดูงานกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา
  13 พฤศจิกายน 2563
ประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 5
  12-13 พฤศจิกายน 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทาง
การผลิตตำรา หนังสือและผลงานแปล
ในสาขาวิชาภาษาจีน และการพัฒนา
หัวข้อวิจัยในสาขาวิชาภาษาจีน
เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
  11-12 พฤศจิกายน 2563
ค่ายเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนบูรณะรำลึก
ตรัง
             
     
10 พฤศจิกายน 2563
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
ผ่านระบบออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
  6 พฤศจิกายน 2563
โครงการ LA research forum
  6 พฤศจิกายน 2563
พิธีประดับปีกการบิน รุ่นที่ 1
หลักสูตรฯ การจัดการอุตสาหกรรมการบิน
และการบริการ
  2-3 พฤศจิกายน 2563
การผลิตผลงานพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
             
     

28 ตุลาคม 2563
ต้อนรับครูและนักเรียน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย พัทลุง

  26-31 ตุลาคม 2563
กระทงบุญ สืบสานประเพณี
เปลี่ยนจากนทีเป็นบ้านพักคนชรา
และบ้านเด็กโสสะหาดใหญ่
  1 ตุลาคม 2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม
โครงการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
(HSK)
  21 กันยายน 2563
โครงการ “ศิลปศาสตร์สัญจร
เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ประจำปี 2563
             
     
18 กันยายน 2563
งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2563
  18 กันยายน 2563
วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์
ครบรอบ 23 ปี
  15-16 กันยายน 2563
โครงการบรรยายเชิงวิชาการเพื่อการวิจัย
และตีพิมพ์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามนุษย์
และสังคม
  11-13 กันยายน 2563
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562
             
     
9 กันยายน 2563
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
  29 สิงหาคม 2563
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
  29 สิงหาคม 2563
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม Learning English
& Chinese
  27 สิงหาคม 2563
อบรมอัคคีภัย
             
     
9-12 สิงหาคม 2563
โครงการประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์
ภาษาไทยถิ่นใต้ ครั้งที่ 3
  18 มิถุนายน 2563
อบรมเทคนิคการประเมินผลในระบบ LMS
บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
  16 มิถุนายน 2563
อบรมการใช้งาน โปรแกรม ZOOM
เตรียมความพร้อมการสอนออนไลน์
บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
  11 มิถุนายน 2563
อบรมการใช้งาน Google meet
บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
             
     
8 มิถุนายน 2563
อบรมการใช้งาน ระบบ LMS
สำหรับอาจารย์ผู้สอน คณะศิลปศาสตร์
  5 มิถุนายน 2563
ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาศึกษาทั่วไปในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019
  25 มีนาคม 2563
นักศึกษา GXNU พบคณบดี
  19 มีนาคม 2563
พิธีลงนาม MOU ร่วมกับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
             
     
13 มีนาคม 2563
โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง:
การให้ความรู้ในการพัฒนามนุษย์
(ครั้งที่ 1: ร่วมคิด ร่วมพัฒนา:
ชุมชนนาหมอศรี)
  11 มีนาคม 2563
โครงการผ้าปิดจมูก DIY
  6 มีนาคม 2563
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
  6 มีนาคม 2563
โครงการเส้นทางสู่นักสื่อสารมวลชน
             
     
5-6 มีนาคม 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ไคเซ็นจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
  5-6 มีนาคม 2563
โครงการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4
  29 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการจับมือกันปั่นโครงร่างงานวิจัย
กรณีแหล่งทุนระดับชาติ
  27 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายด้านการจัดการชุมชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5
             
     
24 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  7 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการ Getting Ready to Fly
ม.อ.สะบัดปีก
  3 กุมภาพันธ์ 2563
โอกาสและรูปแบบความร่วมมือ
จัดการศึกษา แบบบูรณาการการเรียนรู้
กับสถานประกอบการในประเทศจีน
  30-31 มกราคม 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
พิชิตเป้าหมายองค์กรด้วยความเข้าใจ
กลุ่มลูกค้าและตลาด “Business
Model & Intelligent Risks”
             
     
24 มกราคม 2563
โครงการเสวนาวิชาการ Issues in
assessing Intercultural
Communicative Competence
  23 มกราคม 2563
งานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563
  22 มกราคม 2563
Roadshow 2020
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
  10-12 มกราคม 2563
ค่ายเปิดรั้วสีบลู สู่บ้านสีแดง ครั้งที่ 8

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy