ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
Innovation and Inclusive Education Center (IIEC)

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เดิมมีชื่อว่าศูนย์การศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ปัจจุบัน ศูนย์ฯได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนใหม่ เช่น กลุ่มคนวัยทำงานที่ต้องการ Upskill/Reskill

Website (IIEC)

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy