ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
Innovation and Inclusive Education Center (IIEC)

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เดิมมีชื่อว่าศูนย์การศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ปัจจุบัน ศูนย์ฯได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนใหม่ เช่น กลุ่มคนวัยทำงานที่ต้องการ Upskill/Reskill

Website (IIEC)

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy