ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ          ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินงานภายใต้ พันธกิจหลักของคณะศิลปศาสตร์ด้านบริการวิชาการ คือ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยให้บริการวิชาการ จัดอบรม ประชุม สัมมนา การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก หรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการของชุมชน บริการด้านการแปลเอกสาร บริการจัดทดสอบด้านภาษา รองรับความต้องการ ของชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้

ศูนย์จัดทดสอบทางด้านภาษา

  1. ศูนย์จัดสอบ PSU-TEP ซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็น New PSU-TEP เป็นข้อสอบมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่มีการพัฒนาชุดข้อสอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้ประกาศนียบัตรการสร้างข้อสอบจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และมีประสบการณ์การออกข้อสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและทำวิจัยทางด้าน CEFR มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ รวมถึง Review ข้อสอบอย่างเข้มข้นจากทีมผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้าน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาอย่างยาวนาน
    ผลคะแนนสอบ New PSU-TEP สามารถเทียบคะแนนกับระดับคะแนน CEFR และ TOEIC ที่ผ่านกระบวนการวิจัยและทีมผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ
  2. ศูนย์จัดสอบ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper-based) และเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย ใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ
  3. ศูนย์จัดสอบ HSK และ HSKK แบบ Internet-Based และ Paper Base เป็นความร่วมมือทางวิชาการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระหว่างคณะศิลปศาสตร์กับสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์จัดอบรม

  1. ด้านภาษาอังกฤษโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น อบรม Conversation อบรม Basic Writing อบรม Essay Writing และอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC
  2. ด้านภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษามลายู ภาษาเกาหลี
  3. ด้านวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ เช่น การพัฒนาการพูด การสอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพ จิตวิทยา ศิลปะปฏิบัติ ดนตรีไทย ดนตรีสากล การออกกำลังกาย ลีลาศ กีฬา มัคคุเทศก์ ฯลฯ


บริการแปลเอกสาร
          ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นภาษาไทย และแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

- อัตราค่าแปลเอกสาร2556

แบบฟอร์มใช้บริการงานแปลเอกสาร (Translation Request Form)

บริการจัดทัศนศึกษา ในแนวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

 


 

   
     


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

          ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

  062 002 4821, 0-7428-6655, 0-7428-9505
  0-7428-6707
  laoc.psu@gmail.com
  https://www.facebook.com/LAOCPSU
  LAOC
  http://www.libart.psu.ac.th

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy