ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ          ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินงานภายใต้ พันธกิจหลักของคณะศิลปศาสตร์ด้านบริการวิชาการ คือ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยให้บริการวิชาการ จัดอบรม ประชุม สัมมนา การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก หรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการของชุมชน บริการด้านการแปลเอกสาร บริการจัดทดสอบด้านภาษา รองรับความต้องการ ของชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้

ศูนย์จัดทดสอบทางด้านภาษา

  1. ศูนย์จัดสอบ PSU-TEP ซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็น New PSU-TEP เป็นข้อสอบมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่มีการพัฒนาชุดข้อสอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้ประกาศนียบัตรการสร้างข้อสอบจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และมีประสบการณ์การออกข้อสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและทำวิจัยทางด้าน CEFR มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ รวมถึง Review ข้อสอบอย่างเข้มข้นจากทีมผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้าน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาอย่างยาวนาน
    ผลคะแนนสอบ New PSU-TEP สามารถเทียบคะแนนกับระดับคะแนน CEFR และ TOEIC ที่ผ่านกระบวนการวิจัยและทีมผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ
  2. ศูนย์จัดสอบ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper-based) และเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย ใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ
  3. ศูนย์จัดสอบ HSK และ HSKK แบบ Internet-Based และ Paper Base เป็นความร่วมมือทางวิชาการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระหว่างคณะศิลปศาสตร์กับสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์จัดอบรม

  1. ด้านภาษาอังกฤษโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น อบรม Conversation อบรม Basic Writing อบรม Essay Writing และอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC
  2. ด้านภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษามลายู ภาษาเกาหลี
  3. ด้านวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ เช่น การพัฒนาการพูด การสอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพ จิตวิทยา ศิลปะปฏิบัติ ดนตรีไทย ดนตรีสากล การออกกำลังกาย ลีลาศ กีฬา มัคคุเทศก์ ฯลฯ


บริการแปลเอกสาร
          ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นภาษาไทย และแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

- อัตราค่าแปลเอกสาร2556
แบบฟอร์มใช้บริการงานแปลเอกสาร (Translation Request Form)

บริการจัดทัศนศึกษา ในแนวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

 


 

   
     


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

          ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

  062 002 4821, 0-7428-6655, 0-7428-9505
  0-7428-6707
  laoc.psu@gmail.com
  https://www.facebook.com/LAOCPSU
  LAOC
  http://www.libart.psu.ac.th

 

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy