ข้อมูลราคากลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การขายทอดตลาด

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะ

                                                       รายการประกาศผู้ชนะ    วันที่ลงประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่  จำนวน 2 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด
9 กุมภาพันธ์ 2566
30 มกราคม 2566
9 มกราคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน คลิกดูรายละเอียด
19 ตุลาคม 2565
11 ตุลาคม 2565
22 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บรรยายคณะศิลปศาสตร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  จำนวน  1 ชุด
  คลิกดูรายละเอียด
16 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมกรรณิการ์ จำนวน 1 ระบบ คลิกดูรายละเอียด
15 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ คลิกดูรายละเอียด
  15 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา จำนวน 1 งาน คลิกดูรายละเอียด
    9 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมลีลาวดี  จำนวน 1 ระบบ คลิกดูรายละเอียด
    8 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องละหมาด ชั้น 1 อาคาเรียน คลิกดูรายละเอียด
 29 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องประชุมกรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารบริหาร คลิกดูรายละเอียด
 29 สิงหาคม 2565
24 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมบุหงาส่าหรี จำนวน 1 ระบบ คลิกดูรายละเอียด
11 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU จำนวน 7 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด
12 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมบุหงาส่าหรี ชั้น  2 อาคารบริหารคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน คลิกดูรายละเอียด
5 พฤษภาคม 2565
27 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน คลิกดูรายละเอียด
18 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน คลิกดูรายละเอียด
7 เมษายน 2565
29 มีนาคม 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู  จำนวน 2 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด
9 กุมภาพันธ์ 2565
9 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบแขนกั้นจราจรอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ คลิกดูรายละเอียด
13 มกราคม 2565
17 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนรู้แบบกลุ่ม
  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  จำนวน 1  ชุด คลิกรายละเอียด new icon
18 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา
  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  จำนวน 1 ระบบ คลิกรายละเอียด new icon
17 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ LA201
  คณะศิลปศาสตร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  1 งาน คลิกรายละเอียด new icon
16 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายสัญญาณแบบไร้สาย
  จำนวน 1 ระบบ คลิกดูรายละเอียด
3 พฤศจิกายน 2564
28 ตุลาคม 2564
26 ตุลาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายคณะศิลปศาสตร์
  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  จำนวน 1 ชุด คลิกดูรายละเอียด
12 ตุลาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ชั้น 3
  อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    17 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ชั้น 2
  อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    17 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ชั้น 1
  อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    17 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ชั้น B
  อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์  จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    17 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด
  บริเวณอาคารคณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกรายละเอียด
    13 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรี
  บริเวณอาคารอเนกประสงค์คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน คลิกดูรายละเอียด
1 กันยายน 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเสียงห้องบันทึกเสียง จำนวน 1 ระบบ คลิกดูรายละเอียด
4 สิงหาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564
14 กรกฎาคม 2564
16 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องบันทึกเสียง
  ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ คลิกดูรายละเอียด
1 กรกฎาคม 2564
24 พฤษภาคม 2564
24 พฤษภาคม 2564
30 เมษายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2563 คลิกรายละเอียด 
     26 มกราคม 2564

 

ข้อมูลบัญชีงานพัสดุ

-

ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ประกาศผู้ชนะ / การขายทอดตลาด 

-

ข้อมูลจากเว็บเดิม

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy