ข้อมูลราคากลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การขายทอดตลาด

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะ

                                                       รายการประกาศผู้ชนะ    วันที่ลงประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU จำนวน 7 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด
12 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมบุหงาส่าหรี ชั้น  2 อาคารบริหารคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน คลิกดูรายละเอียด
5 พฤษภาคม 2565
27 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน คลิกดูรายละเอียด
18 เมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน คลิกดูรายละเอียด
7 เมษายน 2565
29 มีนาคม 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู  จำนวน 2 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด
9 กุมภาพันธ์ 2565
9 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบแขนกั้นจราจรอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ คลิกดูรายละเอียด
13 มกราคม 2565
17 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนรู้แบบกลุ่ม
  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  จำนวน 1  ชุด คลิกรายละเอียด new icon
18 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา
  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  จำนวน 1 ระบบ คลิกรายละเอียด new icon
17 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ LA201
  คณะศิลปศาสตร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  1 งาน คลิกรายละเอียด new icon
16 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายสัญญาณแบบไร้สาย
  จำนวน 1 ระบบ คลิกดูรายละเอียด
3 พฤศจิกายน 2564
28 ตุลาคม 2564
26 ตุลาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายคณะศิลปศาสตร์
  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  จำนวน 1 ชุด คลิกดูรายละเอียด
12 ตุลาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ชั้น 3
  อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    17 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ชั้น 2
  อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    17 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ชั้น 1
  อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    17 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ชั้น B
  อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์  จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    17 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด
  บริเวณอาคารคณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกรายละเอียด
    13 กันยายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรี
  บริเวณอาคารอเนกประสงค์คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน คลิกดูรายละเอียด
1 กันยายน 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเสียงห้องบันทึกเสียง จำนวน 1 ระบบ คลิกดูรายละเอียด
4 สิงหาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564
14 กรกฎาคม 2564
16 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องบันทึกเสียง
  ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ คลิกดูรายละเอียด
1 กรกฎาคม 2564
24 พฤษภาคม 2564
24 พฤษภาคม 2564
30 เมษายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2563 คลิกรายละเอียด 
     26 มกราคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา
  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ระบบ คลิกรายละเอียด
  30 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียนดนตรี LA 511 ชั้น 5
  อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา คลิกรายละเอียด
  11 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 2563  คลิกรายละเอียด
     9 ตุลาคม 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดบริเวณป้ายคณะศิลปศาสตร์
  บริเวณถนนโดยรอบบริเวณสนามหญ้า  จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    24 กันยายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ชั้น 3
  อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    24 กันยายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ชั้น 2
  อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    24 กันยายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ชั้น 1
  อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    24 กันยายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ชั้น B
  อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์  จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    24 กันยายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 เครื่อง คลิกรายละเอียด
    3 กันยายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2563  คลิกรายละเอียด
   21 กรกฎาคม 2563
    2 มิถุนายน 2563
  20 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563  คลิกรายละเอียด 
   30 เมษายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา คลิกรายละเอียด 
   3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2562 คลิกรายละเอียด
   21 มกราคม 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ คลิกรายละเอียด 
  10 มกราคม 2563
 1 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562 คลิกรายละเอียด 
   25 ตุลาคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562 คลิกรายละเอียด
  30 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 คลิกรายละเอียด
   30 เมษายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์
  คลิกรายละเอียด 
  30 กันยายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ระหว่างเดือน ต.ค.2561 ถึงเดือน ธ.ค.2561
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 1,927,408.30 บาท) คลิกรายละเอียด
    23 เมษายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา คลิกรายละเอียด
    25 ตุลาคม 2561
 • จ้างเหมาบริการทัวร์ ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ คลิ๊กรายละเอียด
  9 พฤศจิกายน 2560

 

ข้อมูลบัญชีงานพัสดุ

-

ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ประกาศผู้ชนะ / การขายทอดตลาด 

-

ข้อมูลจากเว็บเดิม

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy