ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม
คณบดี

Asst. Prof. Dr. Kanda Janyam
Dean
E-mail: kanda.j@psu.ac.th
Phone: 074 286700

 


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ

Asst. Prof. Dr. Rewadee Ungpho
Associate Dean for Administration and Special Affairs
E-mail: rawadee.u@psu.ac.th
Phone: 074 289542

 
รองศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

Assoc. Prof. Dr. Kemtong Sinwongsuwat
Associate Dean for Research, Innovation, and Social Responsibility
E-mail: kemtong.s@psu.ac.th
Phone: 074 286660  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา รักทอง
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

Asst. Prof. Dr. Anchana Rukthong
Associate Dean for Educational Affairs
E-mail: anchana.r@psu.ac.th
Phone: 074  286703

 


 


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไซนี แวมูซอ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Asst. Prof. Dr. Zainee Waemusa
Associate Dean for International Relations and Communication Affairs
E-mail: zainee.w@psu.ac.th
Phone: 074 286705, 074286790

   
รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและโครงสร้างองค์กร

Assoc. Prof. Dr. Kasetchai Laeheem
Associate Dean for Organizational System and Infrastructure Development
E-mail: lkasetchai@yahoo.com
Phone: 074 286678 , 6702

 
ดร.สิตา มูสิกรังษี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Dr. Sita Musigrungsi
Associate Dean for Student Development and Alumni Relations
E-mail: sita.m@psu.ac.th
Phone: 074 286701

 

 

ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี คงพุฒ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Asst. Prof. Dr. Somruedee Khongput
Assistant Dean for Self-Access Learning Enhancement
E-mail: somruedee.kh@psu.ac.th
Phone: 074 286777

 


 

 
อาจารย์แทนพันธ์ เสนะพันธุ์ บัวใหม่
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

Mr.Thaenphan Senaphan Buamai
Assistant Dean for Academic Services
E-mail: thenphan.b@psu.ac.th
Phone: 074 289521

 


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  จินดาพิทักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

Asst. Prof. Dr. Naratip  Jindapitak
Assistant Dean for Educational Affairs
E-mail: naratip.jin@psu.ac.th
Phone: 074 289513 , 074 289546

 


หัวหน้าสาขาวิชาอาจารย์ชุติมา สว่างวารี
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

Mrs. Chutima Swangvaree
Head of Department of Foreign Languages
E-mail: chutima.sr@psu.ac.th
Phone: 074 286767 

 
ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง
หัวหน้าสาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์

Dr. Howhan Thaveeseng
Head of Department of Society, Culture, and Human Development
E-mail: howhan.t@psu.ac.th
Phone: 074 289515   

 


 
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy