ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม
Asst.Prof.Dr.Kanda Janyam


E-mail: kanda.j@psu.ac.th
Phone: 074 286748
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์

Assoc.Prof.Dr.Punya Tepsing


Phone: 074 286728
 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม

Assoc.Prof.Dr.Kasetchai Laeheem


Phone: 074 286678 , 6702
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์

Asst.Prof.Dr.Rewadee Ungpho


Phone: 074 286703
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ วงค์วรรณ์

Asst.Prof.Dr.Komson Wongwan


Phone: 074 286724
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น

Assoc.Prof.Dr.Wanna Numun


Phone: 074 289535
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์

Asst.Prof.Dr.Jomkwan Sudhinont


Phone:  074 289507
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ

Assoc.Prof.Dr.Wanchai Dhammasaccakarn


Phone: 074 286723
 

ดร.เฉลิมวุฒิ วิจิตร

Dr.Chalermwut Wijit


Phone: 074 289530
 

ดร.ณัชรดา สมสิทธิ์

Dr.Natrada Somsith


Phone: 074 286736
 

ดร.บุษกร โกมลตรี

Dr.Busakorn Komontree


Phone: 074 286726
 

รองศาสตราจารย์สุเมธ พรหมอินทร์

Assoc.Prof.Sumet Promin


Phone: 074 286749 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐ อังศุวิริยะ

Assoc.Prof.Dr.Natha Angsuviriya


Phone: 074 286756
 

ดร.สุรพงษ์ ยิ้มละมัย

Dr.surapong Yimramai


Phone: 074 286740
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ

Asst.Prof.Dr.Nopadol Nimsuwan


Phone: 074 286729
 

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์

Assoc.Prof.Dr.Utai Parinyasutinun


Phone: 074 286735
 

ดร.บัณฑิตา ฮันท์

Dr.Banthita Hunt


Phone: 074 289511
 

รองศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ

Assoc.Prof.Aim-on Jiaramat


Phone: 074 286727
 

อาจารย์แทนพันธ์ เสนะพันธุ์ บัวใหม่

Mr.Thaenphan Senaphan Buamai


Phone: 074 289544, 074 289521
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์

Asst.Prof.Dr.Sarut Petchsakunwong


Phone: 074 286799
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรฎา มาตยากร

Asst. Prof. Dr. Korada Mattayakorn


Phone: 074 286755
 

อาจารย์เครือมาศ ชาวไร่เงิน

Miss Crumas Chawraingern


Phone: 074 286694
 

อาจารย์วิฑูรย์ เมตตาจิตร

Mr.Vitoon Mettajit


Phone: 074 286763
 

ดร.จตุพร เพชรบูรณ์

Dr.Chatuporn Petchaboon


Phone: 074 289508
 

ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง

Dr.Howhan Thaveeseng


Phone: 074 286747
 

ดร.พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์

Dr.Pichamon Boonsit 


Phone: 074 286741
 

ดร.ธิติพัทธ์ บุญปก

Dr.Thitipat Boonpok


Phone: 074 286731
 

อาจารย์ยุนิดา วิริโย

Miss Yunida Viriyo


Phone: 074 286734
 

ดร.อภิชญา แก้วอุทัย

Dr.Apichaya Kaewuthai


Phone: 074 286738
 

ดร. อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง

Dr. Abdullah Chelong


Phone: 074 286694
 

อาจารย์พรเทพ จันทรกมล

Mr.Porntep Chantarakamol


E-mail: porntep.c@psu.ac.th
Phone: 074 286695
 

อาจารย์วิษณุ โรจน์สุวรรณ

Mr.Witsanu Rotsuwan


Phone: 074 286754
 

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy