ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม
Asst.Prof.Dr.Kanda Janyam


E-mail: kanda.j@psu.ac.th
Phone: 074 286748
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์

Assoc.Prof.Dr.Punya Tepsing


Phone: 074 286728
 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม

Assoc.Prof.Dr.Kasetchai Laeheem


Phone: 074 286678 , 6702
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์

Asst.Prof.Dr.Rewadee Ungpho


Phone: 074 286703
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ วงค์วรรณ์

Asst.Prof.Dr.Komson Wongwan


Phone: 074 286724
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น

Assoc.Prof.Dr.Wanna Numun


Phone: 074 289535
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์

Asst.Prof.Dr.Jomkwan Sudhinont


Phone:  074 289507
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ

Assoc.Prof.Dr.Wanchai Dhammasaccakarn


Phone: 074 286723
 

ดร.เฉลิมวุฒิ วิจิตร

Dr.Chalermwut Wijit


Phone: 074 289530
 

ดร.ณัชรดา สมสิทธิ์

Dr.Natrada Somsith


Phone: 074 286736
 

ดร.บุษกร โกมลตรี

Dr.Busakorn Komontree


Phone: 074 286726
 

รองศาสตราจารย์สุเมธ พรหมอินทร์

Assoc.Prof.Sumet Promin


Phone: 074 286749 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐ อังศุวิริยะ

Assoc.Prof.Dr.Natha Angsuviriya


Phone: 074 286756
 

ดร.สุรพงษ์ ยิ้มละมัย

Dr.surapong Yimramai


Phone: 074 286740
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ

Asst.Prof.Dr.Nopadol Nimsuwan


Phone: 074 286729
 

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์

Assoc.Prof.Dr.Utai Parinyasutinun


Phone: 074 286735
 
 
     

รองศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ

Assoc.Prof.Aim-on Jiaramat


Phone: 074 286727
 

อาจารย์แทนพันธ์ เสนะพันธุ์ บัวใหม่

Mr.Thaenphan Senaphan Buamai


Phone: 074 289544, 074 289521
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์

Asst.Prof.Dr.Sarut Petchsakunwong


Phone: 074 286799
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรฎา มาตยากร

Asst. Prof. Dr. Korada Mattayakorn


Phone: 074 286755
 

อาจารย์เครือมาศ ชาวไร่เงิน

Miss Crumas Chawraingern


Phone: 074 286694
 

อาจารย์วิฑูรย์ เมตตาจิตร

Mr.Vitoon Mettajit


Phone: 074 286763
 

ดร.จตุพร เพชรบูรณ์

Dr.Chatuporn Petchaboon


Phone: 074 289508
 

ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง

Dr.Howhan Thaveeseng


Phone: 074 286747
 

ดร.พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์

Dr.Pichamon Boonsit 


Phone: 074 286741
 

ดร.ธิติพัทธ์ บุญปก

Dr.Thitipat Boonpok


Phone: 074 286731
 

อาจารย์ยุนิดา วิริโย

Miss Yunida Viriyo


Phone: 074 286734
 

ดร.อภิชญา แก้วอุทัย

Dr.Apichaya Kaewuthai


Phone: 074 286738
 

ดร.อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง

Dr.Abdullah Chelong


Phone: 074 286694
 

อาจารย์พรเทพ จันทรกมล

Mr.Porntep Chantarakamol


E-mail: porntep.c@psu.ac.th
Phone: 074 286695
 

อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา

Miss Kanphitcha Dunyala


E-mail: kanphitcha.d@psu.ac.th
Phone: 074 286751

อาจารย์วิษณุ โรจน์สุวรรณ

Mr.Witsanu Rotsuwan


Phone: 074 286754
 

ดร.สกาวรัตน์ บุญวรรโณ

Dr.Sakawrat Boonwanno


E-mail: sakawrat.b@psu.ac.th

Phone: 074 289518

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy