สาขาภาษาอังกฤษ 

 

อาจารย์กรุณา วงศ์ผาสุกโชติ

MRS.Karuna Wongphasukchote


Phone: 074 286737
 
 

ดร.สิตา มูสิกรังษี

Dr.Sita Musigrungsi


Phone: 074 286693
 
 

ผศ.ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก
Asst.Prof.Dr.Gritiya
Rattanakantadilok


Phone: 074 286679
 
 

รศ.ดร.อดิศา แซ่เตียว
Assoc.Prof.Dr.Adisa Teo


Phone: 074 286775
 
 

รศ.ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์

Assoc.Prof.Dr.Kemtong
Sinwongsuwat


Phone: 074 286660 ,074 286771
 
 

ผศ.ดร.สมฤดี คงพุฒ

Asst.Prof.Dr.Somruedee KhongputPhone: 074 286777
 
 

ดร.จอมใจ สุทธินนท์
Dr.JomJai  Sudhinont


Phone: 074 286689
 
 

อาจารย์อภิญญา จงวัฒนไพบูลย์

Mrs.Apinya JongwattanapaiboonPhone: 074 286692
 
 

อาจารย์ชุติมา สว่างวารี
Mrs.Chutima  Swangvaree


Phone: 074 286767
 
 

ดร.อุษา อินทรักษา

Dr.Usa IntharaksaPhone: 074 286794
 
 

ผศ.ดร.ไซนี แวมูซอ
Asst.Prof.Dr.Zainee Waemusa


Phone: 074 286705, 074 286790
   
 

รศ.ดร.นิสากร จารุมณี

Assoc.Prof.Dr.Nisakorn CharumaneePhone: 074 286773
 
 

ผศ.ดร.นราธิป จินดาพิทักษ์
Asst. Prof. Dr. Naratip Jindapitak


Phone: 074 289513
 

ดร.พนิดา สุขศรีเมือง

Dr.Panida SukseemuangPhone: 074 286769
 
 

ดร.ปริวัฒน์ ธาราฤดี

Dr.Pariwat ThararuedeePhone: 074 286757
 
 

ดร.อุไรวรรณ แซ่อ๋อง

Dr.Uraiwan Sae-Ong


Phone: 074 289523
 
       

อาจารย์มูนีร แลฮะ
Mr.Munir Laeha


 E-mail: munir.l@psu.ac.th

Phone: 074 286784
 
 

ผศ. ดร.อัญชนา รักทอง
Asst. Dr.Anchana Rukthong


Phone: 074 - 286792
 
 

ดร.พธสน  ใจห้าว

Dr.Patson Jaihow 


 E-mail: patson.j@psu.ac.th

Phone: 074-289523
 
 

อาจารย์ฐิติภัสร์  วัฒธาจารุเกียรติ

Miss Thitipat WatthajarukiatPhone: 074 - 286739
 

อาจารย์กรศักย์  ตันติวิชช์

Mr Kornsak Tantiwich


Phone: 074 - 289503
 

อาจารย์วนิต้า  มัสตัน

Miss Wanita  Mastan


Phone: 074 - 286684
 

ดร.อุไรวรรณ รัตนพันธ์ หนูนคง

Dr.Uraiwan

Rattanapan Noonkong


 E-mail: uraiwan.n@psu.ac.th

Phone: 074 - 286765
 
 

อาจารย์พรเทพ งามอร่ามวรางกูร

Mr.Pornthep Ngamaramwarangkul


Phone: 074 - 286791
 
 
 

ดร.พิมพวรรณ ใช้พานิช

Dr.Pimpawan ChaipanitPhone: 074 - 286772
 
 

ดร.อรอุมา จริงจิตร

Dr.Ornuma Chingchit


E-mail: ornuma.c@psu.ac.th
Phone: 074 - 286787
 
 

 

ภาษาญี่ปุ่น

อาจารย์สุกัญญา ทองดีนอก

Miss Sukanya Thongdeenork


Phone: 074 286690
 

 

 

ภาษาเกาหลี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราพร จันจุฬา

Asst.Prof.Jiraporn JanjulaPhone: 074 286789
 
 

Dr. HOA HYUN ANPhone: 074 289510
 

 

ภาษามลายู

 

อาจารย์วนิดา  เต๊ะหลง

Miss Wanida TehlongPhone: 074 286770
 
 

สาขาภาษาจีน

อาจารย์บุญทิวา จันทรเจริญ

Mrs.Bunthiwa JantarajaroenPhone: 074 286799
 

อาจารย์อรณิช แซ่จัน

Miss Oranich Sae-JanPhone: 074 286783
 

อาจารย์ณัฐพร แซ่เตีย

Miss Nattaporn Saetia


Phone: 074 286679
 

อาจารย์ทิศาชล แซ่ฟุ้ง

Miss Tisachon SaefungPhone: 074 289525
 
MR.FENGLONG ZHANG

Phone: 074 289502
 

ดร.ฐิติวรรณ  ชีววิภาส

Dr.Thitiwan Cheewawiphas


Phone: 074 289528
 


 

ดร.อรกัญญา โรจนวานิชกิจ

Dr.Onkanya RojanawanichkijPhone: 074 286797
 
 

ดร.นิธิตยา สุนทรธรรมนิติ

Dr.Nititaya Soontornthamniti


Phone: 074 289522
 
 

อาจารย์ศักรินทร์ สวัสดี

MR.Sakkarin Sawatdee


Phone: 074 286781
 


ภาษาอังกฤษ(ชาวต่างประเทศ)

 

Mr.Gregory David Olivier


 E-mail: gregstbys@yahoo.com

Phone: 074 286779
 

Mr.Steffen Paul Ruholl


 E-mail: steffen.ruholl@web.de
            steffen.r@psu.ac.th

Phone: 074 286680
 

Mr.Jens Martin Franz


Phone: 074 286795
 

 

Mr. Juang Rudianto Putra


 E-mail: juang.r@psu.ac.th

Phone: 074 286786
 
 

Mr.Yaruingam Phungshok Shimray


 E-mail: phungshokshimray@yahoo.co.in

Phone: 074 286683
 

Mr.Jarren Scott Hildebrandt


 E-mail: jarren.h@psu.ac.th

Phone: 
 

Asst.Prof.Dr.Kristof  Savski


 E-mail: kristof.s@psu.ac.th

Phone: 074 286766
 

 

Mr. Luke Jobert Earl Comprendio


 E-mail: lukejobertearl.c@psu.ac.th

Phone: 074 286776
 

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy