ความภาคภูมิใจ

ปี 2565


ปี 2564


ปี 2563


ปี 2562


ปี 2561

{tab ปี 2564}

 • อาจารย์ และบุคลากร ได้รับรางวัล งานวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

{tab ปี 2563}

 • ดร.เฉลิมวุฒิ วิจิตร ได้รับ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
 • อาจารย์นราธิป จินดาพิทักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ดร.อุไรวรรณ แซ่อ๋อง ได้รับ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
 • ดร.พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์ ได้รับ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
 • นางสาวสุชาดา กองสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการ
 • นางสาวเขมณัฏฐ์ มาศวิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ
 • ดร.กรฎา มาตยากร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ผศ.ดร.ณฐ อังศุวิริยะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
 • ผศ.เอมอร เจียรมาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
 • นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563
 • นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้: อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 3
 • นายบรรณกร แซ่ลิ่ม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการ
 • นางสาวจรรยา หีดแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการ
 • ดร.สิตา มูสิกรังษี ได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะในระดับวิชชาจารย์ (Professional Teacher)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
 • Dr.Kristof Savski ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
 • ดร.ปริวัฒน์ ธาราฤดี ได้รับ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
 • นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2562 กลุ่มมนุษยศาสตร์ The 2019 Outstanding Dissertation and Thesis Award
 • ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์ อาจารย์ภาควิชาสารัตถศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

{tab ปี 2562}

{tab ปี 2561}

{/tabs}

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy