ความภาคภูมิใจ

{tab ปี 2564}

 • อาจารย์ และบุคลากร ได้รับรางวัล งานวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

{tab ปี 2563}

 • ดร.เฉลิมวุฒิ วิจิตร ได้รับ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
 • อาจารย์นราธิป จินดาพิทักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ดร.อุไรวรรณ แซ่อ๋อง ได้รับ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
 • ดร.พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์ ได้รับ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
 • นางสาวสุชาดา กองสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการ
 • นางสาวเขมณัฏฐ์ มาศวิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ
 • ดร.กรฎา มาตยากร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ผศ.ดร.ณฐ อังศุวิริยะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
 • ผศ.เอมอร เจียรมาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
 • นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563
 • นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้: อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 3
 • นายบรรณกร แซ่ลิ่ม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการ
 • นางสาวจรรยา หีดแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการ
 • ดร.สิตา มูสิกรังษี ได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะในระดับวิชชาจารย์ (Professional Teacher)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
 • Dr.Kristof Savski ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
 • ดร.ปริวัฒน์ ธาราฤดี ได้รับ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
 • นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2562 กลุ่มมนุษยศาสตร์ The 2019 Outstanding Dissertation and Thesis Award
 • ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์ อาจารย์ภาควิชาสารัตถศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

{tab ปี 2562}

{tab ปี 2561}

{/tabs}

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy