ชื่อเต็ม:   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต์)
                Bachelor of Arts (Applied Thai)

ชื่อย่อ:    ศศ.บ. (ภาษาไทยประยุกต์)
                B.A. (Applied Thai)

                  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านภาษาไทยและสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยในการประกอบวิชาชีพ เน้นกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน หรือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือภาษาและวัฒนธรรมไทย มีความเข้าใจความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม และดำรงตนท่ามกลางสังคมพลวัตได้อย่างเหมาะสมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จัดการเรียนการสอน 2 แบบ ดังนี้
        แบบที่ 1  กรณีเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา (ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2)
        แบบที่ 2  กรณีไม่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

                บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรของภาครัฐและเอกชนดังตัวอย่างต่อไปนี้

  1. งานสื่อสารมวลชน เช่น บรรณาธิการ คอลัมนิสต์
  2. งานโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เช่น พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
  3. งานวิชาการทางภาษาไทย เช่น นักวิชาการอุดมศึกษา
  4. งานสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เช่น ครูโรงเรียนนานาชาติ
  5. งานสารบรรณ/งานเอกสารในองคืกรของรัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
  6. งานวัฒนธรรมชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำจังหวัด
  7. งานอาชีพอิสระ เช่น นักเขียน นักแปล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

PLO 1 สามารถสื่อสารภาษาไทย ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามหลักไวยากรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์
PLO 2 สามารถประเมินคุณค่าของภาษาไทยและนำไปใช้ในงานอาชีพ
  2.1 ประเมินคุณค่า วรรณกรรมไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน หรือ
  2.2 ประเมินคุณค่าการใช้ภาษาไทยในด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือ
  2.3 ประเมินคุณค่าการใช้ภาษาไทยเพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย
PLO 3 ใช้ภาษาไทยทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่แสดงถึงการเคารพความต่างของบุคคลในสังคมพหุวัฒนธรรม
PLO 4 ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นโดยถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
PLO 5 ผลิต นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานทางภาษาไทยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร
PLO 6 ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการทำงานในกลุ่มปฏิบัติการอาชีพทางภาษาไทย

 


ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

 

FLA-PSU Edu LIVE Streaming | TCAS 64 คณะศิลปศาสตร์

ป.ตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คลิกเพื่อรับชม

FLA-PSU Edu LIVE Streaming | TCAS 65 คณะศิลปศาสตร์

ป.ตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คลิกเพื่อรับชม

 

ข้อมูล update: 28 เมษายน 2565

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy