ชื่อเต็ม:   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต์)
                Bachelor of Arts (Applied Thai)

ชื่อย่อ:    ศศ.บ. (ภาษาไทยประยุกต์)
                B.A. (Applied Thai)

                  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านภาษาไทยและสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยในการประกอบวิชาชีพ เน้นกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน หรือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือภาษาและวัฒนธรรมไทย มีความเข้าใจความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม และดำรงตนท่ามกลางสังคมพลวัตได้อย่างเหมาะสมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จัดการเรียนการสอน 2 แบบ ดังนี้
        แบบที่ 1  กรณีเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา (ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2)
        แบบที่ 2  กรณีไม่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

                บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรของภาครัฐและเอกชนดังตัวอย่างต่อไปนี้

  1. งานสื่อสารมวลชน เช่น บรรณาธิการ คอลัมนิสต์
  2. งานโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เช่น พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
  3. งานวิชาการทางภาษาไทย เช่น นักวิชาการอุดมศึกษา
  4. งานสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เช่น ครูโรงเรียนนานาชาติ
  5. งานสารบรรณ/งานเอกสารในองคืกรของรัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
  6. งานวัฒนธรรมชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำจังหวัด
  7. งานอาชีพอิสระ เช่น นักเขียน นักแปล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

PLO 1 สามารถสื่อสารภาษาไทย ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามหลักไวยากรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์
PLO 2 สามารถประเมินคุณค่าของภาษาไทยและนำไปใช้ในงานอาชีพ
  2.1 ประเมินคุณค่า วรรณกรรมไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน หรือ
  2.2 ประเมินคุณค่าการใช้ภาษาไทยในด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือ
  2.3 ประเมินคุณค่าการใช้ภาษาไทยเพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย
PLO 3 ใช้ภาษาไทยทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่แสดงถึงการเคารพความต่างของบุคคลในสังคมพหุวัฒนธรรม
PLO 4 ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นโดยถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
PLO 5 ผลิต นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานทางภาษาไทยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร
PLO 6 ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการทำงานในกลุ่มปฏิบัติการอาชีพทางภาษาไทย

 


ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

 

FLA-PSU Edu LIVE Streaming | TCAS 64 คณะศิลปศาสตร์

ป.ตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คลิกเพื่อรับชม

FLA-PSU Edu LIVE Streaming | TCAS 65 คณะศิลปศาสตร์

ป.ตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คลิกเพื่อรับชม

 

ข้อมูล update: 28 เมษายน 2565

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy