ชื่อเต็ม:   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
                Bachelor of Arts (English)

ชื่อย่อ:    ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
                B.A. (English)

 

                  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้งภาษาต่างประเทศอื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความเข้าใจพหุวัฒนธรรมในบริบทสังคมปัจจุบัน สามารถแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนและสร้างสรรค์งานในสาขาอาชีพได้

 

                 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถโดยมีคุณลักษณะดังนี้

 1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศอื่นในการติดต่อสื่อสารได้
 3. มีทักษะด้านการทำงานร่วมและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 4. มีคุณธรรมและจริยธรรม

 1. มุ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 2. มีกลุ่มวิชาเลือกเอกที่นำไปสู่อาชีพด้านการแปล การท่องเที่ยว ธุรกิจและสื่อสารมวลชน
 3. มีกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่นให้นักศึกษาเลือกเรียน (ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี)
 4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Work-integrated Learning โดยกำหนดให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติสหกิจ
 5. มีมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยการสอบ TOEIC (ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน) หรือข้อสอบมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
 6. จัดการศึกษาร่วมกับคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำหรับวิชาในกลุ่มการท่องเที่ยว

 

 1. งานสำนักงานของหน่วยงานราชการที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่าอากาศยาน สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 2. งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เช่น งานโรงแรม มัคคุเทศก์ สายการบิน ฯลฯ
 3. งานสำนักงานเช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ เป็นต้น
 4. งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน เช่น นักเขียน เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร เป็นต้น
 5. ตัวแทนธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
 6. นักแปลอิสระ
 7. วิทยากรให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

PLO 1 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
  1.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหาภาษาอังกฤษโดยใช้ความรู้และทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
  1.2 สามารถอธิบายความสำคัญของปัจเจกชน สังคม และวัฒนธรรมในวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
  1.3 สามารถแปลตัวบทจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้อย่าง
PLO 2 สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
  2.1 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  2.2 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
PLO 3 สามารถสื่อสารภาษาที่ 3 ได้
PLO 4 มีคุณธรรม จริยธรรมในการสื่อสาร และตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม

  ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

FLA-PSU Edu LIVE Streaming | TCAS 64 คณะศิลปศาสตร์

ป.ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คลิกเพื่อรับชม

FLA-PSU Edu LIVE Streaming | TCAS 65 คณะศิลปศาสตร์

ป.ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คลิกเพื่อรับชม

 ข้อมูล update: 25 มิถุนายน 2564

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy