ชื่อเต็ม:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
              Bachelor of Arts (Chiness)

ชื่อย่อ:   ศศ.บ. (ภาษาจีน)
               B.A. (Chiness)

                หลักสูตรฯ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการใช้ภาษาจีนทั้ง 5 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความรู้และสำนึกทางพหุวัฒนธรรม สามารถอ่านได้ทั้งอักษรจีนตัวเต็มและอักษรจีนตัวย่อ ตอบสนองต่อบริบทการทำงานที่ใช้อักษรจีนที่แตกต่างกันได้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางภาษาในปัจจุบันในการปฏิบัติงานอย่างรู้เท่าทัน มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้ศึกษาและฝึกฝนมาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี โดยผ่านการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

 1. แผน 4+0 คือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 ปี
 2. แผน 3+1 คือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ปี (ชั้นปีที่ 1, 3 และ 4) และเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ปี (ชั้นปีที่ 2) โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะเลือกแผน 3+1 จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อหลักสูตรในปลายภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 1

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

 1. แผนปกติ: นักศึกษาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลอด 4 ปี จนครบตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด
 2. แผนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน: นักศึกษาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ปี (ชั้นปีที่ 1, 2 และ 4) และศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ปี (ชั้นปีที่ 3) โดยไม่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา  นักศึกษาที่ประสงค์จะเลือกแผนนี้จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อหลักสูตรตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร

                  เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และมีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้

 1. มีความสามารถทางภาษาจีน HSK ระดับ 5 หรือเทียบเท่า สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาจีนและทักษะทางภาษาจีนในการปฏิบัติงานได้ โดยปฏิบัติงานได้ทั้งในบริบทการใช้อักษรจีนตัวเต็มและอักษรจีนตัวย่อ
 2. มีสำนึกในพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงานในสังคมที่ใช้ภาษาจีนและสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
 3. ใช้ทักษะทางภาษาจีนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาเพิ่มพูนความรู้ วิเคราะห์  จัดการและตีความข้อมูลภาษาจีนและข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อเสนอความคิดเห็นและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้
 4. เป็นผู้ร่วมงานและผู้นำที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานของการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 5. สื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นนอกเหนือจากภาษาจีนได้อย่างน้อยอีก 1 ภาษา
 6. มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตใจการใฝ่เรียนรู้

                บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรของภาครัฐและเอกชนดังตัวอย่างต่อไปนี้

 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศหรือฝ่ายประสานงานต่างประเทศในองค์กรเอกชนและบริษัทต่าง ๆ
 2. งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เช่น งานโรงแรม มัคคุเทศก์ สายการบิน บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ
 3. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่ใช้ภาษาจีน เช่น กระทรวงการต่างประเทศ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 4. ครู อาจารย์ หรือวิทยากรสอนภาษาจีน
 5. อาชีพอิสระที่ใช้ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น นักแปล ล่าม ผู้ประกอบการ ฯลฯ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

PLO 1 สื่อสารภาษาจีนได้ครบ 5 ทักษะได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล และสามารถอ่านอักษรจีนได้ทั้งตัวเต็มและตัวย่อ โดยสามารถสื่อสารได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้ภาษาจีนดำรงชีวิตและปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารได้
  1.1 สามารถใช้ความรู้และทักษะทางภาษาจีนได้แก่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปลในการสื่อสารได้ชัดเจน ตรงตามเป้าประสงค์ในการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้ภาษาจีนดำรงชีวิตและปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารได้
  1.2 สามารถอ่านอักษรจีนได้ทั้งตัวเต็มและตัวย่อ
PLO 2 มีสำนึกในพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงานในสังคมที่ใช้ภาษาจีนและสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
  2.1 ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในการดำรงชีวิต และปฏิบัติงานในสังคมที่ใช้ภาษาจีนได้
  2.2 ตระหนัก เข้าใจและยอมรับในพหุวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้
PLO 3 ใช้ทักษะทางภาษาจีนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาเพิ่มพูนความรู้ วิเคราะห์ จัดการและตีความข้อมูลภาษาจีนและข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อเสนอความคิดเห็นและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้
PLO 4 เป็นผู้ร่วมงานและผู้นำที่ดีสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานของการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
PLO 5 สื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นนอกเหนือจากภาษาจีนได้อย่างน้อยอีก 1 ภาษา
PLO 6 มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบ

 


  ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

 

FLA-PSU Edu LIVE Streaming | TCAS 64 คณะศิลปศาสตร์

ป.ตรี สาขาวิชาภาษาจีน คลิกเพื่อรับชม

FLA-PSU Edu LIVE Streaming | TCAS 65 คณะศิลปศาสตร์

ป.ตรี สาขาวิชาภาษาจีน คลิกเพื่อรับชม

ข้อมูล update: 28 เมษายน 2565

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy