ชื่อเต็ม:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
               Bachelor of Arts Program in Chinese

ชื่อย่อ:   ศศ.บ. (ภาษาจีน)
               B.A. (Chiness)

                หลักสูตรฯ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการใช้ภาษาจีนทั้ง 5 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความรู้และสำนึกทางพหุวัฒนธรรม สามารถอ่านได้ทั้งอักษรจีนตัวเต็มและอักษรจีนตัวย่อ ตอบสนองต่อบริบทการทำงานที่ใช้อักษรจีนที่แตกต่างกันได้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางภาษาในปัจจุบันในการปฏิบัติงานอย่างรู้เท่าทัน มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้ศึกษาและฝึกฝนมาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี โดยผ่านการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

 1. แผน 4+0 คือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 ปี
 2. แผน 3+1 คือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ปี (ชั้นปีที่ 1, 3 และ 4) และเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ปี (ชั้นปีที่ 2) โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะเลือกแผน 3+1 จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อหลักสูตรในปลายภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 1

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

 1. แผนปกติ: นักศึกษาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลอด 4 ปี จนครบตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด
 2. แผนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน: นักศึกษาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ปี (ชั้นปีที่ 1, 2 และ 4) และศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ปี (ชั้นปีที่ 3) โดยไม่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา  นักศึกษาที่ประสงค์จะเลือกแผนนี้จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อหลักสูตรตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร

                  เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และมีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้

 1. มีความสามารถทางภาษาจีน HSK ระดับ 5 หรือเทียบเท่า สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาจีนและทักษะทางภาษาจีนในการปฏิบัติงานได้ โดยปฏิบัติงานได้ทั้งในบริบทการใช้อักษรจีนตัวเต็มและอักษรจีนตัวย่อ
 2. มีสำนึกในพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงานในสังคมที่ใช้ภาษาจีนและสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
 3. ใช้ทักษะทางภาษาจีนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาเพิ่มพูนความรู้ วิเคราะห์  จัดการและตีความข้อมูลภาษาจีนและข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อเสนอความคิดเห็นและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้
 4. เป็นผู้ร่วมงานและผู้นำที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานของการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 5. สื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นนอกเหนือจากภาษาจีนได้อย่างน้อยอีก 1 ภาษา
 6. มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตใจการใฝ่เรียนรู้

                บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรของภาครัฐและเอกชนดังตัวอย่างต่อไปนี้

 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศหรือฝ่ายประสานงานต่างประเทศในองค์กรเอกชนและบริษัทต่าง ๆ
 2. งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เช่น งานโรงแรม มัคคุเทศก์ สายการบิน บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ
 3. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่ใช้ภาษาจีน เช่น กระทรวงการต่างประเทศ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 4. ครู อาจารย์ หรือวิทยากรสอนภาษาจีน
 5. อาชีพอิสระที่ใช้ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น นักแปล ล่าม ผู้ประกอบการ ฯลฯ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

PLO 1 สื่อสารภาษาจีนได้ครบ 5 ทักษะได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล และสามารถอ่านอักษรจีนได้ทั้งตัวเต็มและตัวย่อ โดยสามารถสื่อสารได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้ภาษาจีนดำรงชีวิตและปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารได้
  1.1 สามารถใช้ความรู้และทักษะทางภาษาจีนได้แก่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปลในการสื่อสารได้ชัดเจน ตรงตามเป้าประสงค์ในการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้ภาษาจีนดำรงชีวิตและปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารได้
  1.2 สามารถอ่านอักษรจีนได้ทั้งตัวเต็มและตัวย่อ
PLO 2 มีสำนึกในพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงานในสังคมที่ใช้ภาษาจีนและสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
  2.1 ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในการดำรงชีวิต และปฏิบัติงานในสังคมที่ใช้ภาษาจีนได้
  2.2 ตระหนัก เข้าใจและยอมรับในพหุวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้
PLO 3 ใช้ทักษะทางภาษาจีนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาเพิ่มพูนความรู้ วิเคราะห์ จัดการและตีความข้อมูลภาษาจีนและข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อเสนอความคิดเห็นและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้
PLO 4 เป็นผู้ร่วมงานและผู้นำที่ดีสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานของการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
PLO 5 สื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นนอกเหนือจากภาษาจีนได้อย่างน้อยอีก 1 ภาษา
PLO 6 มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบ

 


  ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

 

FLA-PSU Edu LIVE Streaming | TCAS 64 คณะศิลปศาสตร์

ป.ตรี สาขาวิชาภาษาจีน คลิกเพื่อรับชม

FLA-PSU Edu LIVE Streaming | TCAS 65 คณะศิลปศาสตร์

ป.ตรี สาขาวิชาภาษาจีน คลิกเพื่อรับชม

ข้อมูล update: 28 เมษายน 2565

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy