ชื่อเต็ม:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
               Bachelor of Arts (Community Studies for Sustainable Development)

ชื่อย่อ:   ศศ.บ. (ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
               B.A. (Community Studies for Sustainable Development)

                ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การปรับตัวและการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการสังคมที่ใช้นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

                มีความร่วมมือกับสถานประกอบการคู่ความร่วมมือ (MOU) และภาคีเครือข่าย เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการสังคมที่มีชุดทักษะ (Skill sets) ในการใช้และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  1. ทำงานเชิงบูรณาการในการพัฒนาร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้
  2. วิเคราะห์ชุมชนและเสนอแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมได้
  3. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ชุมชนและสังคมได้
  4. เป็นผู้นำและผู้ตาม เรียนรู้และปรับตัวตามสถานการณ์สอดรับความต้องการของชุมชนและสังคม
  5. เป็นผู้ประกอบการสังคมที่พัฒนาและใช้นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
                บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และอาชีพอิสระและอื่น ๆ ได้แก่
  1. งานในองค์กรภาครัฐ เช่น นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. งานในองค์กรภาคเอกชน เช่น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร
  3. งานในองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินโครงการ
  4. งานในองค์กรชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชนและ/หรือกลุ่มออมทรัพย์และ/หรือกลุ่มสัจจะ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการเพื่อสังคมและ/หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม
  5. อาชีพอิสระและอื่น ๆ เช่น ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสังคม นักวิจัย นักวิชาการอิสระ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

PLO 1 สามารถทำงานเชิงบูรณาการในการพัฒนาร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้
  1.1 สามารถจัดระบบข้อมูลและ เชื่อมโยงประเด็นในการพัฒนาชุมชนกับองค์กรและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ
  1.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ได้
PLO 2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและเสนอแนวทางการพัฒนาประเด็นปัญหาต่างๆ ของชุมชนภาคใต้ ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  2.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหาชุมชนตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  2.2 สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาได้ตรงประเด็นปัญหาและมีความสอดคล้องกับสังคม
PLO 3 สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ชุมชนและสังคมได้
  3.1 สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าในการทำงาน
  3.2 สามารถนำเสนอคุณค่าของชุมชนผ่านสื่อได้อย่างสร้างสรรค์
PLO 4 สามารถเป็นผู้นำและผู้ตาม เรียนรู้และปรับตัวตามสถานการณ์สอดรับความต้องการของชุมชนและสังคม
  4.1 สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามในการเรียนรู้ทางสังคมได้
  4.2 สามารถปรับตัวตามสถานการณ์โดยสอดรับกับความต้องการของชุมชนและสังคมได้
PLO 5 เป็นผู้ประกอบการสังคมที่พัฒนาและใช้นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
  5.1 สามารถออกแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับบริบทของชุมชนภาคใต้
  5.2 สามารถพัฒนาและใช้นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

 


           การรับรองหลักสูตร

 

FLA-PSU Edu LIVE Streaming | TCAS 64 คณะศิลปศาสตร์

ป.ตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คลิกเพื่อรับชม

FLA-PSU Edu LIVE Streaming | TCAS 65 คณะศิลปศาสตร์

ป.ตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คลิกเพื่อรับชม

 

ข้อมูล update: 28 เมษายน 2565

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy