ชื่อเต็ม:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
               Bachelor of Arts (Community Studies for Sustainable Development)

ชื่อย่อ:   ศศ.บ. (ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
               B.A. (Community Studies for Sustainable Development)

                ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การปรับตัวและการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการสังคมที่ใช้นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

                มีความร่วมมือกับสถานประกอบการคู่ความร่วมมือ (MOU) และภาคีเครือข่าย เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการสังคมที่มีชุดทักษะ (Skill sets) ในการใช้และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  1. ทำงานเชิงบูรณาการในการพัฒนาร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้
  2. วิเคราะห์ชุมชนและเสนอแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมได้
  3. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ชุมชนและสังคมได้
  4. เป็นผู้นำและผู้ตาม เรียนรู้และปรับตัวตามสถานการณ์สอดรับความต้องการของชุมชนและสังคม
  5. เป็นผู้ประกอบการสังคมที่พัฒนาและใช้นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
                บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และอาชีพอิสระและอื่น ๆ ได้แก่
  1. งานในองค์กรภาครัฐ เช่น นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. งานในองค์กรภาคเอกชน เช่น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร
  3. งานในองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินโครงการ
  4. งานในองค์กรชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชนและ/หรือกลุ่มออมทรัพย์และ/หรือกลุ่มสัจจะ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการเพื่อสังคมและ/หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม
  5. อาชีพอิสระและอื่น ๆ เช่น ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสังคม นักวิจัย นักวิชาการอิสระ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

PLO 1 สามารถทำงานเชิงบูรณาการในการพัฒนาร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้
  1.1 สามารถจัดระบบข้อมูลและ เชื่อมโยงประเด็นในการพัฒนาชุมชนกับองค์กรและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ
  1.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ได้
PLO 2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและเสนอแนวทางการพัฒนาประเด็นปัญหาต่างๆ ของชุมชนภาคใต้ ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  2.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหาชุมชนตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  2.2 สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาได้ตรงประเด็นปัญหาและมีความสอดคล้องกับสังคม
PLO 3 สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ชุมชนและสังคมได้
  3.1 สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าในการทำงาน
  3.2 สามารถนำเสนอคุณค่าของชุมชนผ่านสื่อได้อย่างสร้างสรรค์
PLO 4 สามารถเป็นผู้นำและผู้ตาม เรียนรู้และปรับตัวตามสถานการณ์สอดรับความต้องการของชุมชนและสังคม
  4.1 สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามในการเรียนรู้ทางสังคมได้
  4.2 สามารถปรับตัวตามสถานการณ์โดยสอดรับกับความต้องการของชุมชนและสังคมได้
PLO 5 เป็นผู้ประกอบการสังคมที่พัฒนาและใช้นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
  5.1 สามารถออกแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับบริบทของชุมชนภาคใต้
  5.2 สามารถพัฒนาและใช้นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

 


           การรับรองหลักสูตร

 ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

 

FLA-PSU Edu LIVE Streaming | TCAS 64 คณะศิลปศาสตร์

ป.ตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คลิกเพื่อรับชม

FLA-PSU Edu LIVE Streaming | TCAS 65 คณะศิลปศาสตร์

ป.ตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คลิกเพื่อรับชม

 

ข้อมูล update: 28 เมษายน 2565

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy