ชื่อเต็ม:   ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ)
                Bachelor of Arts (Aviation Industry and Hospitality Management)

ชื่อย่อ:    ศศ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ)
                B.A. (Aviation Industry and Hospitality Management)

                มุ่งผลิตบัณฑิตที่บูรณาการความรู้กับการทำงานในสถานการณ์จริงด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการ พร้อมนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก บนพื้นฐานของบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตบริการอย่างมืออาชีพระดับสากล

1. รูปแบบ

                หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ (หลักสูตร 4 ปี แผน 2+2) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (บริษัทในกำกับของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Work-integrated Learning (WIL) และเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ในการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันการบินพลเรือน (CAAT) และ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (บริษัทในกำกับของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))  เมื่อสำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น จำนวน 8 ใบ ดังนี้

 1. วิชามนุษย์ปัจจัยทางด้านการบิน (Human Factors in Aviation)
 2. วิชาระบบการจัดการความปลอดภัยทางการบิน (Safety Management System)
 3. วิชาการป้องกันความปลอดภัยทางการบิน (Aviation Security)
 4. วิชาการจัดการคลังสินค้า (Air Cargo Management)
 5. วิชาการสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing)
 6. วิชาความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินด้านการบิน (Safety and Emergency)
 7. วิชากฎระเบียบเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (Dangerous Goods Regulations)
 8. ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านการบิน TPQI: Thailand Professional Qualification Institute จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรและผ่านการทดสอบมาตรฐานที่กำหนด

2. ภาษาที่ใช้

                ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคิดเป็นสัดส่วน ดังนี้
 1. รายวิชาทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการ ที่จัดสอนโดยบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด คิดเป็นสัดส่วน ภาษาอังกฤษร้อยละ 70 ภาษาไทยร้อยละ 30
 2. รายวิชาทั่วไป ที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คิดเป็นสัดส่วน ภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ภาษาไทยร้อยละ 50

3. การรับนักศึกษา

                รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

4. ความร่วมมือ

                เป็นหลักสูตรร่วมผลิตปริญญาตรีทางวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (บริษัทในกำกับของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))

 1. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นของสนามบิน
 3. พนักงานออกบัตรโดยสารเครื่องบิน
 4. ธุรกิจส่วนตัวด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
 5. เจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการบินและการบริการ เช่น เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่ครัวการบิน เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานในสนามบิน เจ้าหน้าที่บริษัทการท่าอากาศยาน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

PLO 1 ปฏิบัติการให้บริการในอุตสาหกรรมการบินและการบริการได้ถูกต้องตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
  1.1 ปฏิบัติการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและบนเครื่องบินได้ถูกต้องตามขั้นตอน
  1.2 สามารถอธิบายภาพรวมของกระบวนทำงานในอุตสาหกรรมการบินและการบริการได้ตามมาตรฐาน
  1.3 สามารถเชื่อมโยงระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินได้
  1.4 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
  1.5 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการไปประกอบอาชีพและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.6 แสดงออกถึงจิตบริการ และทัศนคติที่ดีในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการบินการบริการ
  1.7 วิเคราะห์หลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 และนำไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
PLO 2 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการได้เหมาะสมตามสถานการณ์
  2.1 สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้ในระดับดี
  2.2 ประยุกต์ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการได้อย่างเหมาะสม
  2.3 ประยุกต์ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับงานบริการได้อย่างมืออาชีพ
PLO 3 ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารและปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการเบื้องต้น
  3.1 สื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวัน และในสายงานอุตสาหกรรมการบินและการบริการได้
  3.2 ประยุกต์ใช้ภาษาจีนสำหรับการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบินและการบริการได้
PLO 4 แสดงออกถึงคุณลักษณะที่พร้อมสำหรับปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
  4.1 แสดงออกทางบุคลิกภาพที่พร้อมให้บริการในสายงานอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
  4.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ไปพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสมกับงานทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
PLO 5 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานของการเป็นผู้นำและผู้ตาม ทั้งในสังคมพหุวัฒนธรรมและบริบทสากลได้
  5.1 สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมืออาชีพ ภายใต้ภาวะความกดดัน
  5.2 แสดงบทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
  5.3 สามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  5.4 มีความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  5.5 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและการบริการได้เป็นอย่างดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  6.1 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและการบริการได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
  6.2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและการบริการ

 


 ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

 

 

FLA-PSU Edu LIVE Streaming | TCAS 64 คณะศิลปศาสตร์

ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ คลิกเพื่อรับชม

 

FLA-PSU Edu LIVE Streaming | TCAS 65 คณะศิลปศาสตร์

ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ คลิกเพื่อรับชม

ข้อมูล update: 28 เมษายน 2565

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy