ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)
Master of Arts Program in Human And Social Development

ชื่อย่อ : ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม)
M.A. (Human And Social Development)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจมนุษย์และสังคมแบบองค์รวม มีทักษะ แสวงหาความรู้ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมการวิจัย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมระดับชาติ

The programs strive to produce graduates who have ethics, holistic knowledge and understanding of human and society and competency in searching knowledge with a research process to apply and build new bodies of knowledge for development of themselves, national and international society.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก(1)

แผน ก แบบ ก(2)

แผน ข

1. หมวดวิชาบังคับ

-

9

9

2. หมวดวิชาเลือก

-

9

21

3. สัมมนา*

3

3

3

4. สารนิพนธ์

-

-

6

5. วิทยานิพนธ์

36

18

-

รวมไม่น้อยกว่า

36

36

36

*ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

PLO 1 นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและจริยธรรมในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้

PLO 2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคมแบบองค์รวมเพื่อประยุกต์ใช้บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้

PLO 3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ ด้านหลักการทฤษฎีด้านการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้

PLO 4 นักศึกษาสามารถวางแผนและดำเนินการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนามนุษย์และสังคม บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้

PLO 5 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการด้านพัฒนามนุษย์และสังคม เพื่อคิดวิเคราะห์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ

PLO 6 นักศึกษาสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีจิตอาสาในการทำงานด้านพัฒนามนุษย์และสังคม

PLO 7 นักศึกษาสามารถร่วมทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานด้านพัฒนามนุษย์และสังคม

PLO 8 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้

PLO 9 นักศึกษาสามารถนำเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม ด้วยภาษาเชิงวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก1
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่

(1)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และ
(2)  มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ หรือผ่านการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการหรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาแล้ว หรือ
(3)  ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
(4)  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างน้อย 2 ปี

แผน ก แบบ ก 1 แบบพิเศษ (เรียน online)
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่

(1)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
(2)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 แต่ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างน้อย 2 ปี
(3)  มีเอกสารหัวข้อที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ (concept paper) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา

แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา และ
- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่

1. ประเภททั่วไป

(1)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
(2)  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างน้อย 1 ปี

2. ประเภทโควตา
2.1 ประเภทผู้บริหาร

(1)  เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระดับชำนาญการ (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป
(2)  ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

2.2 เจ้าหน้าที่/นักการเมืองท้องถิ่น

(1)  เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(2)  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และได้รับทุนการศึกษา
(3)  ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

2.3 ประเภทนักศึกษาเรียนดีของคณะศิลปศาสตร์

(1)  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.25 ขึ้นไป (ไม่นับรวมในภาคการศึกษาสุดท้าย)
(3)  ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

 

 ♦ เว็บไซต์งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร) 

 

FLA-PSU Edu LIVE Streaming

ป.โท-เอก สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คลิกเพื่อรับชม

FLA-PSU Edu LIVE Streaming

ป.โท-เอก สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คลิกเพื่อรับชม

 

ข้อมูล update: 28 เมษายน 2565

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy