ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)
Master of Arts Program in Human And Social Development

ชื่อย่อ : ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม)
M.A. (Human And Social Development)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจมนุษย์และสังคมแบบองค์รวม มีทักษะ แสวงหาความรู้ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมการวิจัย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมระดับชาติ

The programs strive to produce graduates who have ethics, holistic knowledge and understanding of human and society and competency in searching knowledge with a research process to apply and build new bodies of knowledge for development of themselves, national and international society.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก(1)

แผน ก แบบ ก(2)

แผน ข

1. หมวดวิชาบังคับ

-

9

9

2. หมวดวิชาเลือก

-

9

21

3. สัมมนา*

3

3

3

4. สารนิพนธ์

-

-

6

5. วิทยานิพนธ์

36

18

-

รวมไม่น้อยกว่า

36

36

36

*ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

PLO 1 นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและจริยธรรมในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้

PLO 2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคมแบบองค์รวมเพื่อประยุกต์ใช้บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้

PLO 3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ ด้านหลักการทฤษฎีด้านการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้

PLO 4 นักศึกษาสามารถวางแผนและดำเนินการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนามนุษย์และสังคม บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้

PLO 5 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการด้านพัฒนามนุษย์และสังคม เพื่อคิดวิเคราะห์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ

PLO 6 นักศึกษาสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีจิตอาสาในการทำงานด้านพัฒนามนุษย์และสังคม

PLO 7 นักศึกษาสามารถร่วมทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานด้านพัฒนามนุษย์และสังคม

PLO 8 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้

PLO 9 นักศึกษาสามารถนำเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม ด้วยภาษาเชิงวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก1
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่

(1)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และ
(2)  มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ หรือผ่านการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการหรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาแล้ว หรือ
(3)  ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
(4)  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างน้อย 2 ปี

แผน ก แบบ ก 1 แบบพิเศษ (เรียน online)
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่

(1)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
(2)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 แต่ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างน้อย 2 ปี
(3)  มีเอกสารหัวข้อที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ (concept paper) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา

แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา และ
- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่

1. ประเภททั่วไป

(1)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
(2)  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างน้อย 1 ปี

2. ประเภทโควตา
2.1 ประเภทผู้บริหาร

(1)  เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระดับชำนาญการ (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป
(2)  ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

2.2 เจ้าหน้าที่/นักการเมืองท้องถิ่น

(1)  เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(2)  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และได้รับทุนการศึกษา
(3)  ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

2.3 ประเภทนักศึกษาเรียนดีของคณะศิลปศาสตร์

(1)  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2)  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.25 ขึ้นไป (ไม่นับรวมในภาคการศึกษาสุดท้าย)
(3)  ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

 

 ♦ เว็บไซต์งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร) 

 

FLA-PSU Edu LIVE Streaming

ป.โท-เอก สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คลิกเพื่อรับชม

FLA-PSU Edu LIVE Streaming

ป.โท-เอก สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คลิกเพื่อรับชม

 

ข้อมูล update: 28 เมษายน 2565

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy