ชุดวิชามนุษย์ปัจจัยทางด้านการบิน
Human Factors in aviation


          แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ความขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง พฤติกรรมผู้นำและความมีประสิทธิภาพขององค์การที่ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งความรู้ด้านมนุษย์ที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างคนกับระบบที่ทำงาน ความสำคัญของการยศาสตร์ ปฏิบัติการดูแลป้องกันตนเองและผู้อื่นที่อาจบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานหรืออุบัติเหตุในหน้าที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม

          Basic concepts related to psychology and human behavioral management in an organization; psychological factors affecting working behavior, human behavior change in an organization; conflict, conflict management; leader behavior and organizational efficiency frequently causing errors; knowledge about humans to increase efficiency between humans and the work system; importance of ergonomics; practice protecting yourself and others from injury at work; increasing work efficiency between humans and tools; machines, appliances and environments

1. ข้อมูลหลักสูตร

อัตราค่าใช้จ่าย
(บาท)

ระยะเวลาการเรียน ชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน

จำนวนรับขั้นต่ำ
(คน)

ทฤษฎี (ชม.)

ปฏิบัติ (ชม.)

8,200

4 เดือน

60 ชม.

90 ชม.

30

 
2. คุณสมบัติผู้เรียน

  • บุคคลทั่วไป
  • นิสิต/นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
  • ผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ

3. กำหนดการรับสมัคร

  • รอบที่ 1   กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 
  • รอบที่ 2   เมษายน – พฤษภาคม 2564 (สมัครผ่านช่องทางตามข้อ 4)

4. ช่องทางการรับสมัคร

5. กำหนดการเรียน/สถานที่เรียน

  • มิถุนายน-ตุลาคม 2564/คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. เนื้อหาที่เรียน

ที่

เนื้อหา

จำนวนชั่วโมง

วิธีการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

บรรยาย

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

1

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 

10

20

35

1. การบรรยาย (Lecture)
2. การอภิปราย (Discussion)
1. การสอบปากเปล่า (Oral examination)
2. การสอบทักษะ (Skills examination)

2

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

10

20

35

1. การบรรยาย (Lecture)
2. การอภิปราย (Discussion)
1. การสอบข้อเขียน (Written examination)
2. การสอบปากเปล่า (Oral examination)

3

พฤติกรรมผู้นำ ความขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง

20

20

40

1. การบรรยาย (Lecture)
2. การอภิปราย (Discussion)
3. การใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation)
1. การสอบปากเปล่า (Oral examination)
2. การสังเกตพฤติกรรม (Behavior observation)

4

การยศาสตร์ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติการดูแลป้องกันตนเองและผู้อื่นที่อาจบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานหรืออุบัติเหตุในหน้าที่

20

30

35

1. การบรรยาย (Lecture)
2. การใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation)
3. การสาธิต (Demonstration)

1. การสอบข้อเขียน (Written examination)
2. การสังเกตพฤติกรรม (Behavior observation)
3. การประเมินจากการสะท้อนผลการทำงานร่วมกัน (Assessment of result of team-work effort)

 

FLA-PSU Edu LIVE Streaming

หลักสูตร Non-degree สำหรับผู้สนใจงานด้านการบินและการบริการ คลิกเพื่อรับชม

ข้อมูล update: 25 มิถุนายน 2564

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy