ชุดวิชามนุษย์ปัจจัยทางด้านการบิน
Human Factors in aviation


          แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ความขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง พฤติกรรมผู้นำและความมีประสิทธิภาพขององค์การที่ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งความรู้ด้านมนุษย์ที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างคนกับระบบที่ทำงาน ความสำคัญของการยศาสตร์ ปฏิบัติการดูแลป้องกันตนเองและผู้อื่นที่อาจบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานหรืออุบัติเหตุในหน้าที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม

          Basic concepts related to psychology and human behavioral management in an organization; psychological factors affecting working behavior, human behavior change in an organization; conflict, conflict management; leader behavior and organizational efficiency frequently causing errors; knowledge about humans to increase efficiency between humans and the work system; importance of ergonomics; practice protecting yourself and others from injury at work; increasing work efficiency between humans and tools; machines, appliances and environments

1. ข้อมูลหลักสูตร

อัตราค่าใช้จ่าย
(บาท)

ระยะเวลาการเรียน ชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน

จำนวนรับขั้นต่ำ
(คน)

ทฤษฎี (ชม.)

ปฏิบัติ (ชม.)

8,200

4 เดือน

60 ชม.

90 ชม.

30

 
2. คุณสมบัติผู้เรียน

  • บุคคลทั่วไป
  • นิสิต/นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
  • ผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ

3. กำหนดการรับสมัคร

  • รอบที่ 1   กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 
  • รอบที่ 2   เมษายน – พฤษภาคม 2564 (สมัครผ่านช่องทางตามข้อ 4)

4. ช่องทางการรับสมัคร

5. กำหนดการเรียน/สถานที่เรียน

  • มิถุนายน-ตุลาคม 2564/คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. เนื้อหาที่เรียน

ที่

เนื้อหา

จำนวนชั่วโมง

วิธีการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

บรรยาย

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

1

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 

10

20

35

1. การบรรยาย (Lecture)
2. การอภิปราย (Discussion)
1. การสอบปากเปล่า (Oral examination)
2. การสอบทักษะ (Skills examination)

2

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

10

20

35

1. การบรรยาย (Lecture)
2. การอภิปราย (Discussion)
1. การสอบข้อเขียน (Written examination)
2. การสอบปากเปล่า (Oral examination)

3

พฤติกรรมผู้นำ ความขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง

20

20

40

1. การบรรยาย (Lecture)
2. การอภิปราย (Discussion)
3. การใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation)
1. การสอบปากเปล่า (Oral examination)
2. การสังเกตพฤติกรรม (Behavior observation)

4

การยศาสตร์ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติการดูแลป้องกันตนเองและผู้อื่นที่อาจบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานหรืออุบัติเหตุในหน้าที่

20

30

35

1. การบรรยาย (Lecture)
2. การใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation)
3. การสาธิต (Demonstration)

1. การสอบข้อเขียน (Written examination)
2. การสังเกตพฤติกรรม (Behavior observation)
3. การประเมินจากการสะท้อนผลการทำงานร่วมกัน (Assessment of result of team-work effort)

 

FLA-PSU Edu LIVE Streaming

หลักสูตร Non-degree สำหรับผู้สนใจงานด้านการบินและการบริการ คลิกเพื่อรับชม

ข้อมูล update: 25 มิถุนายน 2564

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy