ชื่อเต็ม:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)
               Doctor of Philosophy in Human And Social Development

ชื่อย่อ:   ปร.ด. (พัฒนามนุษย์และสังคม)
               Ph.D. (Human And Social Development)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรม ความรู้ความเข้าใจมนุษย์และสังคมแบบองค์รวม ความเชี่ยวชาญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ด้วยกระบวนการวิจัย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมทั้งระดับชาติและระดับสากล

The programs strive to produce graduates who have ethics, holistic knowledge and understanding of human and society and competency in searching knowledge with a research process to apply and build new bodies of knowledge for development of themselves, national and international society.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

หมวดวิชา

แบบ 1.1

แบบ 2.1

หมวดรายวิชาบังคับ

-

6

หมวดรายวิชาเลือก

-

6

หมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์

48

36

รวมไม่น้อยกว่า

48

48


รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี)

แผนการศึกษาตามหลักสูตร

แบบ 1.1
เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการทำวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว

แบบ 2.1
เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการทำวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

PLO 1  เป็นแบบอย่างในการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและจริยธรรมในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม และส่งเสริมผู้อื่นให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้

PLO 2  อธิบายองค์ความรู้เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคมแบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางสังคม บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้

PLO 3  อธิบายองค์ความรู้เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านหลักการทฤษฎีด้านการวิจัย เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางสังคม สำหรับการแก้ปัญหาองค์กร ชุมชน และสังคมบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมในภาคใต้

PLO 4  วางแผนและออกแบบการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ที่นำไปสู่การพัฒนามนุษย์และสังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้

PLO 5  บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีอย่างรอบด้าน เพื่อคิดวิเคราะห์ปรากฎการณ์ และแก้ปัญหาสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

PLO 6  แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจิตอาสา เสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์  และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ซับซ้อนในการทำงานด้านพัฒนามนุษย์และสังคม

PLO 7  ร่วมทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำทางวิชาการหรือทางวิชาชีพตามโอกาสและสถานการณ์  และชี้นำสังคมอย่างสร้างสรรค์

PLO 8  วิเคราะห์และจำแนกข้อมูลทางสถิติขั้นสูงไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาประเด็นปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน

PLO 9  นำเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและระดับสากลเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม ด้วยภาษาเชิงวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ปีการศึกษา 2564)

แบบ 1.1
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
2. กรณีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50
    2.1 มีบทความวิจัยที่นอกเหนือจากเกณฑ์ขั้นต่ำในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ. รับรอง หรือผ่านการนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ (Full Paper) อย่างน้อย 2 บทความ หรือ
    2.2  มีประสบการณ์ในการทําโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์และสังคม หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี และ
3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

แบบ 2.1
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
2. กรณีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.25 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี และ
3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1.1 แบบ 2.1
895-619 สัมมนาเพื่อการเรียนรู้เชิงบูรณาการ* 895-601 การพัฒนามนุษย์และสังคมแบบองค์รวม
895-620 ปฏิบัติการวิจัยทางพัฒนามนุษย์และสังคม 1* 895-602 ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม
895-621 ปฏิบัติการวิจัยทางพัฒนามนุษย์และสังคม 2* 895-603 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
895-622 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 1* 895-619 การเรียนรู้เชิงบูรณาการ*
895-623 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 2* 895-620 ปฏิบัติการวิจัยทางพัฒนามนุษย์และสังคม 1*
895-631 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 895-621 ปฏิบัติการวิจัยทางพัฒนามนุษย์และสังคม 2*
  895-622 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 1*
  895-623 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 2*
  895-XXX ชุดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  895-632 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิต และต้องผ่านการประเมินจากผู้สอน

กลุ่มรายวิชาเลือกแบบ 2.1 (เลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

895-611      การเรียนรู้กับการพัฒนามนุษย์และสังคม
895-612      นวัตกรรมภาวะผู้นำ และการพัฒนาทุนมนุษย์
895-613      การประเมินผลโครงการเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม
895-614      ยุทธศาสตร์และการวางแผนการพัฒนามนุษย์และสังคม
895-615      การพัฒนาสังคมชายแดนใต้
895-616      การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม
895-617      ปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
895-618      การจัดการวัฒนธรรมในพหุสังคม
895-625      
ชุดวิชา การวิจัยพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้
895-626      
ชุดวิชา การวิจัยเชิงประเมินเพื่อการพัฒนา
895-627      
ชุดวิชา ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้

ทิศทางหรือ Theme ของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร

  • การพัฒนามนุษย์และสังคมในศตวรรษที่ 21
  • ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานในภาคราชการและเอกชน
  • ชุมชนกับการปรับตัวเพื่อความเข้มแข็งและการดำรงอยู่
  • กระบวนการสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน
  • ความหลากหลายของชาติพันธุ์ ศาสนา การศึกษา และวัฒนธรรมกับการพัฒนามนุษย์และสังคม
  • ภาษา วรรณกรรม ศิลปะ และดนตรี กับการพัฒนามนุษย์และสังคม
  • ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กับการพัฒนามนุษย์และสังคม
  • การท่องเที่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม
  • จิตวิทยากับการพัฒนามนุษย์และสังคม
  • อื่น ๆ

 

 เว็บไซต์งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร)

 

FLA-PSU Edu LIVE Streaming

ป.โท-เอก สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คลิกเพื่อรับชม

FLA-PSU Edu LIVE Streaming

ป.โท-เอก สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คลิกเพื่อรับชม

ข้อมูล update: 25 มิถุนายน 2564

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy