วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร (2564-ปัจจุบัน)

Vision ♦ Missions ♦ Objectives ♦ Core Values ♦ Organizational Culture (2021-Present)

 

วิสัยทัศน์    

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านภาษา วัฒนธรรมและสังคมในภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง*

Vision

The Faculty strives to become a collaboration hub for language, culture, and social development in the lower ASEAN region.


พันธกิจ

พันธกิจ 1 สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรมและสังคม

พันธกิจ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ 3 ทำนุบำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อธำรงความเป็นไทยและเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Missions

  1. To strive for academic excellence in languages, cultures, and society
  2. To equip graduates with academic competence, integrity, discipline, wisdom, public awareness, and 21st century skills
  3. To nurture, promote and disseminate art and culture to maintain Thai values and to enhance a better understanding of multicultural diversity

เป้าประสงค์ 

  1. เป็นคณะที่มีความเข้มแข็งด้านภาษา วัฒนธรรมและสังคมในพื้นที่ภาคใต้และภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง
  2. ก้าวเป็นผู้นำองค์ความรู้และยกระดับนวัตกรรมด้านภาษา วัฒนธรรม และพัฒนามนุษย์สู่เวทีโลก
  3. นวัตกรรมที่แข่งขันได้ สอดคล้องกับบริบทโลกยุคใหม่ สร้างคุณค่าสู่สังคม ภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้

ค่านิยม   

คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

Core Values (D-I-L)

  • D (Development)
  • I (Integrity) 
  • L (Leadership)

Faculty’s core values: Striving for continuous organizational development while maintaining integrity and providing leadership and support for the community


วัฒนธรรมองค์กร   

ร่วมมือ สร้างสรรค์ พัฒนา บนพื้นฐานจริยธรรม

*นิยาม: ประเทศอาเซียนตอนล่าง ประกอบด้วย 1. ประเทศไทย 2. ประเทศมาเลเซีย 3. ประเทศอินโดนีเซีย 4. ประเทศอินโดนีเซีย 5. ประเทศฟิลิปปินส์ 6. ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
*ฉบับผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

Organizational Culture (3Cs)

Collaboration, Creativity, and Creation with adherence to the code of ethics

*Approved by the FLA Faculty Board in the meeting of 6/2564 on 8 June 2021

 


นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy