ศูนย์วิจัยภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ในอาเซียนตอนล่าง
Research Center for Languages, Culture, and Human Development in the Lower ASEAN (RC-LCHD)

          ศูนย์วิจัยด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ ในอาเซียนตอนล่าง ก่อกำเนิดจากแนวคิดในการดำเนินการวิจัยที่อาศัยการบูรณาการความร่วมมือ ผสานองค์ความรู้แบบสหวิทยาการจากนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ เป็นการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับบัณฑิตศึกษาและในระดับคณะเพื่อตอบสนองการเรียนรู้และตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาษา 2) ด้านวัฒนธรรม และ 3) ด้านการพัฒนามนุษย์

          ศูนย์วิจัยฯ จึงมุ่งพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับองค์ความรู้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์และสังคม วัฒนธรรมและการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาสร้างสรรค์และการปฏิบัติวิชาชีพทางภาษา ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

Website (RC-LCHD)

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy