ศูนย์วิจัยภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ในอาเซียนตอนล่าง
Research Center for Languages, Culture, and Human Development in the Lower ASEAN (RC-LCHD)

          ศูนย์วิจัยด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ ในอาเซียนตอนล่าง ก่อกำเนิดจากแนวคิดในการดำเนินการวิจัยที่อาศัยการบูรณาการความร่วมมือ ผสานองค์ความรู้แบบสหวิทยาการจากนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ เป็นการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับบัณฑิตศึกษาและในระดับคณะเพื่อตอบสนองการเรียนรู้และตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาษา 2) ด้านวัฒนธรรม และ 3) ด้านการพัฒนามนุษย์

          ศูนย์วิจัยฯ จึงมุ่งพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับองค์ความรู้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์และสังคม วัฒนธรรมและการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาสร้างสรรค์และการปฏิบัติวิชาชีพทางภาษา ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

Website (RC-LCHD)

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy