กำหนดการสอบ TOEFL ITP ประจำปี 2564
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ครั้งที่ วันรับสมัคร
วันประกาศ
รายชื่อ/
ห้องสอบ
วันสอบ เวลาสอบ
วันประกาศ
ผลสอบ
1

20 พ.ย.-18 ธ.ค. 63

28 ธ.ค. 63

10 ม.ค. 64 09.30 - 11.30 น. 22 ม.ค. 64
2

22 ม.ค.-19 ก.พ. 64

1 มี.ค. 64 14 มี.ค. 64 09.30 - 11.30 น.

26 มี.ค. 64

3

26 มี.ค.-23 เม.ย. 64

3 พ.ค. 64

16 พฤษภาคม 2564

ยกเลิกสอบ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
   
4

18 มิ.ย.-16 ก.ค. 64

26 ก.ค. 64

8 ส.ค. 64

ยกเลิกสอบ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

   
5

24 ก.ย.-22 ต.ค. 64

1 พ.ย. 64 14 พ.ย. 64 09.30 - 11.30 น. 26 พ.ย. 64

 

หมายเหตุ
 1. คณะจะแจ้งเลขที่นั่งสอบทาง Email ตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ และทาง http://www.libarts.psu.ac.th/
 2. วันสุดท้ายของการรับสมัครเป็นวันปิดรับชำระเงิน
แนวปฎิบัติ (Guidelines) 
1 แนวปฎิบัติในการเข้าสอบ (ฉบับภาษาไทย)
2   TOEFL ITP Examination Practice Guidelines (English Version)
การกรอกกระดาษคำตอบ (ฉบับภาษาไทย)
TOEFL ITP Test Taker Handbook


ค่าสมัครสอบ 
TOEFL ITP

ประเภทผู้เข้าสอบ
ค่าสมัครสอบ (บาท)
1. นักเรียน
1,800 บาท
2. นักศึกษาและบุคลากร ม.อ.
1,800 บาท
3. นักศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ
2,000 บาท
4. บุคคลทั่วไป
2,000 บาท

 

โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP:

TOEFLITP เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1: การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
ส่วนที่ 2: ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)
ส่วนที่ 3: การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)


วิธีสมัคร

 1. โอนเงินเข้าบัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  ชื่อบัญชี: งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
  เลขที่บัญชี: 565-4-00147-4
  **กรุณาชำระเงินค่าสมัครก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์**
  1) นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ม.อ.       คนละ 1,800 บาท
  2) นักศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ /บุคคลทั่วไป   คนละ 2,000 บาท

 2. สมัครที่นี่
  กรอกรายละเอียดและแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าสมัคร (กรณีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ม.อ. จะต้องแนบไฟล์สำเนาบัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา และบัตรบุคลากร ม.อ. มาด้วย) ไฟล์ *.jpeg, *.pdf., *.doc

 3. การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับการยืนยันตอบรับการสมัครจากศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์แล้วเท่านั้น

 4. คณะศิลปศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าทดสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น กรณีผู้สมัครสอบไม่ถึง 15 คน ทางคณะศิลปศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการทดสอบและขอให้ผู้สมัครติดต่อขอรับเงินคืนภายใน 5 วันทำการ หลังจากประกาศยกเลิกการทดสอบ)

วิธีการรับผลสอบ

 1. ผู้เข้าสอบติดต่อรับผลสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. หรือรับผลสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น
  1. จ่าหน้าซองระบุชื่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และที่อยู่ถึงตัวท่านเองบนซองน้ำตาล ขนาด A4 (22.5 x 32.5 ซ.ม.) พร้อมติดแสตมป์ 37 บาท ให้กรรมการคุมสอบในวันสอบ
  2. เขียนเลขที่นั่งสอบ (Seat No.) ไว้ตรงมุมล่างขวา (ดังตัวอย่างการจ่าหน้าซอง)

*ผู้เข้าสอบสามารถติดตามและตรวจสอบ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่
http://track.thailandpost.com/tracking/default.aspx

หมายเหตุ     ผู้เข้าสอบสามารถติดตามและตรวจสอบเส้นทางจดหมาย
ได้เฉพาะไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีไม่ได้รับผลสอบ ทางคณะจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

<< Back 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy