วันประชุมคณะกรรมการ

ลำดับ ชื่อคณะกรรมการ กำหนดวันประชุม
1 คณะกรรมการประจำส่วนงาน ประชุมทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมลีลาวดี หรือผ่านระบบ Zoom

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันประชุม
ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ทาง E-mail
2 ทีมบริหารคณะ ประชุมทุกวันอังคาร
สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมบุหงาส่าหรี หรือผ่านระบบ Zoom

กำหนดการประชุมทีมบริหาร

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันประชุม
ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ทาง E-mail
3 คณาจารย์
สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม
และการพัฒนามนุษย์
ประชุมทุกวันศุกร์
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมลีลาวดี หรือผ่านระบบ Zoom
4 คณาจารย์
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 ประชุมทุกวันศุกร์
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี หรือผ่านระบบ Zoom
5 คณะกรรมการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ประชุมทุกวันศุกร์
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมลีลาวดี หรือผ่านระบบ Zoom
6 สำนักงานบริหารคณะศิลปศาสตร์ ประชุมทุกวันศุกร์
สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน (2 เดือน/ครั้ง)
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมลีลาวดี
หรือห้องประชุมกรรณิการ์ ผ่านระบบ Zoom
7 ผู้บริหารพบบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy