วันประชุมคณะกรรมการ

ลำดับ ชื่อคณะกรรมการ กำหนดวันประชุม
1 คณะกรรมการประจำส่วนงาน ประชุมทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมลีลาวดี หรือผ่านระบบ Zoom

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันประชุม
ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ทาง E-mail
2 ทีมบริหารคณะ ประชุมทุกวันอังคาร
สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมบุหงาส่าหรี หรือผ่านระบบ Zoom

กำหนดการประชุมทีมบริหาร

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันประชุม
ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ทาง E-mail
3 คณาจารย์
สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม
และการพัฒนามนุษย์
ประชุมทุกวันศุกร์
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมลีลาวดี หรือผ่านระบบ Zoom
4 คณาจารย์
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 ประชุมทุกวันศุกร์
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี หรือผ่านระบบ Zoom
5 คณะกรรมการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ประชุมทุกวันศุกร์
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมลีลาวดี หรือผ่านระบบ Zoom
6 สำนักงานบริหารคณะศิลปศาสตร์ ประชุมทุกวันศุกร์
สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน (2 เดือน/ครั้ง)
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมลีลาวดี
หรือห้องประชุมกรรณิการ์ ผ่านระบบ Zoom
7 ผู้บริหารพบบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy