แบบฟอร์มคณะศิลปศาสตร์

 งานสารสนเทศ 
1 แบบฟอร์มการขอใช้งาน FTP ภายในคณะ  
2 พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550  

 งานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์  
1 แบบฟอร์มการนำเสนอวาระเข้าที่ประชุมเพื่อทราบ
2 แบบฟอร์มการนำเสนอวาระเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา

งานทรัพยากรมนุษย์ 
1 แบบรายงานผลการประชุม อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ(สายสนับสนุน)  
2  แบบรายงานผลการประชุม อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ(สำหรับอาจารย์)  
3 Report on Trip Abroad(รายงานผลการประชุม/อบรมต่างประเทศ) สำหรับอาจารย์  
4 ใบขออนุมัติเดินทางไปประชุม/อบรม/สัมมนา ภายในประเทศ  
5 แบบชี้แจงการมาสาย/การขาดงาน/การไม่ลงเวลากลับ  

งานบริการการศึกษา  
1 แบบฟอร์มแก้ไขระดับคะแนน (โดยนักศึกษายื่นคำร้อง)  
2 แบบฟอร์มแก้ไขระดับคะแนน (โดยอาจารย์ผู้สอน)  
3 แบบฟอร์มขอขยายเวลาแก้สัญลักษณ์ I   
4 แบบฟอร์มขอขยายเวลาส่งระดับคะแนนล่าช้า  
5 แบบฟอร์มบันทึกส่งสน13   
6 แบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษแบบรวมศูนย์
7 แบบฟอร์มใบส่งผลการสอบวิชาที่ได้สัญลักษณ์ I (สน.41)  
8 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ
9 change of proctor request form   
10 แบบฟอร์มเปิด / ปิด / ปรับปรุง / เปลี่ยนรหัส / ปรับเปลี่ยนรายวิชา    
11 แบบฟอร์มการลงนามแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
12 แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้วยแบบสอบถาม  
13 แบบฟอร์มแจ้งนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ  
14 แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้วยวิธีการสังเกต
15 แบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อสอบ (ภาควิชาสารัตถศึกษา)  
16 แบบฟอร์มประเมินข้อสอบ (ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์)  
17 Exam-Paper-Assessment-Rubric  

  งานพัสดุ    
1 แบบฟอร์มหลักฐานการโอนพัสดุ
(แบบฟอร์มหลักฐานการโอนพัสดุใช้ในกรณีผู้ใช้พัสดุ ขอเคลื่อนย้ายพัสดุ (ครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ทีต่ำกว่าเกณฑ์) เพื่อส่งคืนงานพัสดุ อันเนื่องมาจาก หมดความจำเป็นในการใช้งาน จากสาเหตุ ได้รับพัสดุใหม่ทดแทน พัสดุเสื่อมสภาพ หรือชำรุด เป็นต้น)
 
แบบฟอร์มขออนุมัติซื้อแบบวัสดุ / จ้างทำของ  
แบบฟอร์มขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ / ปรับปรุงค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างอาคาร    
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์    
แบบฟอร์มใบเสนอราคา    
แบบฟอร์มขออนุมัติและตรวจรับงาน    
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร    

งานการเงิน  

  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ    
1 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน / สถานที่  
2 แบบฟอร์มการขอใช้รถรับส่ง - ส่งสนามบิน  
3 แบบฟอร์มการขอใช้รถคณะศิลปศาสตร์  

งานสื่อสารองค์กร  
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ของที่ระลึก

งานสารบรรณและธุรการ  
แบบฟอร์มบัญชีทำลายเอกสาร

งานนโยบายและแผน  
แบบฟอร์มคำของบประมาณ (โครงการ)
แบบฟอร์มสรุปคำของบประมาณ (ภาพรวมหน่วยงาน)

 งานการเจ้าหน้าที่  
1 ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง(การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)  
2 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (แบบ ป.2)  
3 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (แบบ ป.2)เฉพาะตอนที่ 5  
4 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (แบบ ปล.1)  
5 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (แบบ ปล.1)เฉพาะตอนที่ 5  
6 วิธีการกรอกข้อมูลและตัวอย่างแบบฟอร์มตอนที่ 5  
7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน    
8  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง    
9  แบบขออนุมัติจ้างและดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้  
10  แบบฟอร์มคำขอ PSU Passport สำหรับลูกจ้างพิเศษหรือแขกพิเศษ  
11  แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด  
12 หลักการว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการภาควิชา และผู้บริหารระดับภาควิชาคณะ  
13 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับภาควิชาคณะ  
14 แบบประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับภาควิชาคณะ  
15 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการภาควิชาคณะ  
16 แบบประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการภาควิชาคณะ  
17 แบบบันทึกขออนุมัติจ้างต่อ  
18 แบบบันทึกขออนุมัติเพิ่มค่าจ้าง  
19 แบบขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  
20 แบบขอประเมินผลการสอน  
21 คำบรรยายลักษณะงาน  
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy