แบบฟอร์มคณะศิลปศาสตร์

 งานสารสนเทศ 
1 แบบฟอร์มการขอใช้งาน FTP ภายในคณะ  
2 พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550  

 งานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์  
1 แบบฟอร์มการนำเสนอวาระเข้าที่ประชุมเพื่อทราบ
2 แบบฟอร์มการนำเสนอวาระเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา

งานทรัพยากรมนุษย์ 
1 แบบรายงานผลการประชุม อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ(สายสนับสนุน)  
2  แบบรายงานผลการประชุม อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ(สำหรับอาจารย์)  
3 Report on Trip Abroad(รายงานผลการประชุม/อบรมต่างประเทศ) สำหรับอาจารย์  
4 ใบขออนุมัติเดินทางไปประชุม/อบรม/สัมมนา ภายในประเทศ  
5 แบบชี้แจงการมาสาย/การขาดงาน/การไม่ลงเวลากลับ  

งานบริการการศึกษา  
1 แบบฟอร์มแก้ไขระดับคะแนน (โดยนักศึกษายื่นคำร้อง)  
2 แบบฟอร์มแก้ไขระดับคะแนน (โดยอาจารย์ผู้สอน)  
3 แบบฟอร์มขอขยายเวลาแก้สัญลักษณ์ I   
4 แบบฟอร์มขอขยายเวลาส่งระดับคะแนนล่าช้า  
5 แบบฟอร์มบันทึกส่งสน13   
6 แบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษแบบรวมศูนย์
7 แบบฟอร์มใบส่งผลการสอบวิชาที่ได้สัญลักษณ์ I (สน.41)  
8 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ
9 change of proctor request form   
10 แบบฟอร์มเปิด / ปิด / ปรับปรุง / เปลี่ยนรหัส / ปรับเปลี่ยนรายวิชา    
11 แบบฟอร์มการลงนามแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
12 แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้วยแบบสอบถาม  
13 แบบฟอร์มแจ้งนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ  
14 แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้วยวิธีการสังเกต
15 แบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อสอบ (ภาควิชาสารัตถศึกษา)  
16 แบบฟอร์มประเมินข้อสอบ (ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์)  
17 Exam-Paper-Assessment-Rubric  

  งานพัสดุ    
1 แบบฟอร์มหลักฐานการโอนพัสดุ
(แบบฟอร์มหลักฐานการโอนพัสดุใช้ในกรณีผู้ใช้พัสดุ ขอเคลื่อนย้ายพัสดุ (ครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ทีต่ำกว่าเกณฑ์) เพื่อส่งคืนงานพัสดุ อันเนื่องมาจาก หมดความจำเป็นในการใช้งาน จากสาเหตุ ได้รับพัสดุใหม่ทดแทน พัสดุเสื่อมสภาพ หรือชำรุด เป็นต้น)
 
แบบฟอร์มขออนุมัติซื้อแบบวัสดุ / จ้างทำของ  
แบบฟอร์มขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ / ปรับปรุงค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างอาคาร    
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์    
แบบฟอร์มใบเสนอราคา    
แบบฟอร์มขออนุมัติและตรวจรับงาน    
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร    

งานการเงิน  

  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ    
1 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน / สถานที่  
2 แบบฟอร์มการขอใช้รถรับส่ง - ส่งสนามบิน  
3 แบบฟอร์มการขอใช้รถคณะศิลปศาสตร์  

งานสื่อสารองค์กร  
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ของที่ระลึก

งานสารบรรณและธุรการ  
แบบฟอร์มบัญชีทำลายเอกสาร

งานนโยบายและแผน  
แบบฟอร์มคำของบประมาณ (โครงการ)
แบบฟอร์มสรุปคำของบประมาณ (ภาพรวมหน่วยงาน)

 งานการเจ้าหน้าที่  
1 ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง(การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)  
2 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (แบบ ป.2)  
3 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (แบบ ป.2)เฉพาะตอนที่ 5  
4 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (แบบ ปล.1)  
5 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (แบบ ปล.1)เฉพาะตอนที่ 5  
6 วิธีการกรอกข้อมูลและตัวอย่างแบบฟอร์มตอนที่ 5  
7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน    
8  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง    
9  แบบขออนุมัติจ้างและดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้  
10  แบบฟอร์มคำขอ PSU Passport สำหรับลูกจ้างพิเศษหรือแขกพิเศษ  
11  แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด  
12 หลักการว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการภาควิชา และผู้บริหารระดับภาควิชาคณะ  
13 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับภาควิชาคณะ  
14 แบบประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับภาควิชาคณะ  
15 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการภาควิชาคณะ  
16 แบบประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการภาควิชาคณะ  
17 แบบบันทึกขออนุมัติจ้างต่อ  
18 แบบบันทึกขออนุมัติเพิ่มค่าจ้าง  
19 แบบขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  
20 แบบขอประเมินผลการสอน  
21 คำบรรยายลักษณะงาน  

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy