ประวัติคณะ


วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม คณะศิลปศาสตร์

  • วิสัยทัศน์  เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านภาษา วัฒนธรรมและสังคมในภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง
  • พันธกิจ

           พันธกิจ 1  สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรมและสังคม

           พันธกิจ 2  ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21

           พันธกิจ 3  ทำนุบำรุงส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อธำรงความเป็นไทย และเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

  • ค่านิยม  คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม     

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์


โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างส่วนงานภายในคณะศิลปศาสตร์ (ไทย/English)


แผนพัฒนาคณะ

 

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy