ประวัติคณะ | History

 

 

 
คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)

        แนวคิดในการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ได้เริ่มมาตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5 และดำเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งถึงแผนฯ ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2536-2539) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้เสนอทบวงมหาวิทยาลัยขอจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ เพื่อรองรับและดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาศึกษาทั่วไป สนองตอบต่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาการวิจัย รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

        ในปี พ.ศ.2538 คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์เสนอร่างโครงการจัดตั้งคณะ ศิลปศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอน และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 จากนั้นดำเนินการเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2540

        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ลงนามอนุมัติให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 (จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์) โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 114 ตอนที่ 47 ก วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2540 ซึ่งมีผลบังคบใช้ในวันถัดมา และได้กำหนดปริญญาในสาขาศิลปศาสตร์ กำหนดสีประจำสาขาในคณะศิลปศาสตร์ เป็นสีแดงส้มโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฏีกาเล่ม 116 ตอนที่ 53 ก วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2542

        ในปี พ.ศ. 2542 คณะศิลปศาสตร์แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ภาควิชา คือภาควิชาสารัตถศึกษาและภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 76 ง หน้า 35 ข้อ 14 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2542 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีคำสั่งที่ 1543/2542 ตัดโอนตำแหน่งและเงินเดือนอาจารย์และข้าราชการจากภาควิชาสารัตถศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มาสังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 เป็นต้นมา

        ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ

  1. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

        จัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มลายูและภาษาต่างประเทศอื่นๆ และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาจีน นอกจากนั้น ยังจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา 

        สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการตั้งชื่อ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ในปี พ.ศ.2564

  1. สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์

        จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กีฬา พลศึกษา และนันทนาการ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรอบรู้ มีทักษะ ทัศนะกว้างไกล เข้าใจธรรมชาติแวดล้อม สภาพสังคม เข้าใจตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรมการบินและการบริการ นอกจากนั้น ยังจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ ภาคปกติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ภาคปกติ

          สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการตั้งชื่อ สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ ในปี พ.ศ.2564

 
 
History
        Established in 1997, the Faculty of Liberal Arts is the only faculty on Hat Yai Campus that offers education in social sciences, humanities, physical education, languages and linguistics with emphasis on local art and culture. The faculty aims to strengthen its graduates in being able to live in society happily, with good vision, to understand and learn to peacefully solve problems.
 
Departments

1. Department of Foreign Languages

        The Department of Foreign Languages (formerly the Department of Languages and Linguistics) offers courses in foreign languages to students of all undergraduate programs of the university focusing on improving students’ skills in reading, writing, speaking, listening and conversation. The languages offered are English, Chinese, Japanese, Korean, Malay and other foreign languages.

        The Department offers Bachelor of Arts degree programs in English and Chinese. In addition, the Department offers a Master of Arts degree program in Applied English Language Studies (Regular and Special Programs).

2. Department of Society, Culture, and Human Development 

        The Department of Society, Culture, and Human Development (formerly the Department of Educational Foundation) offers courses in general education, particularly in humanities, social sciences, sports, physical education and recreation to students of all undergraduate programs of the university so that students have knowledge, skills, vision, understanding of the natural environment, social conditions, understanding of themselves and others, ability to adjust themselves and live happily in the society.

       The Department offers Bachelor of Arts degree programs in Applied Thai, Community Studies for Sustainable Development and Aviation Industry and Hospitality Management. In addition, the Department offers Master of Arts degree programs in Human and Social Development (Regular and Special Programs), Thai and Applied Thai and a Doctoral degree program in Human and Social Development (Regular Program).

 


จุดเด่นคณะ

        คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะเดียวในวิทยาเขตหาดใหญ่ที่จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พลศึกษา ภาษา และภาษาศาสตร์ ที่เน้นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะฯ มีพันธกิจที่จะเสริมสร้างบัณฑิตให้สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทัศนะกว้างไกล เข้าใจปัญหา และเรียนรู้วิธีแก้ไขอย่างสันติ นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ยังเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ภูมิภาค และขยายผลไปสู่สากล โดยเน้นการทำงานเป็นทีมและสหศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง และบริการวิชาการสู่ชุมชนในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพประชากรในภูมิภาค

ตลาดแรงงาน

        ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถเข้าทำงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น งานบริการ งานประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารธุรกิจ งานมัคคุเทศก์ งานสำนักงาน งานเลขานุการ งานสอน งานวิชาการทางภาษา งานพิธีกร/ผู้ประกาศ งานจัดการทางวัฒนธรรมและประกอบอาชีพอิสระ เช่น งานแปล ล่าม เป็นต้น

ดอกไม้และสีประจำคณะ | Faculty Color and Flower

 

สัญลักษณ์ คือ ดอกเข็มเศรษฐี

The Faculty flower is Red West Indian Jasmine.

     
 

สีของคณะ คือ สีแดงส้ม (รหัสสี #CA0606)

The Faculty color is orange-red. (Color code: #CA0606)

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy