ข่าวการรับสมัครงานคณะศิลปศาสตร์ | Jobs

ประเภทลูกจ้าง

หมดเขตรับสมัคร

Application Deadline

  •  

 

 ประเภทพนักงานเงินรายได้  หมดเขตรับสมัคร
  •  
 
 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย   หมดเขตรับสมัคร

30 สิงหาคม 2565

31 สิงหาคม 2565

31 August 2022

*** Please submit your application by E-mail ONLY ***
at Ms. Nisachon Sunmarn (Human Resource Section)
E-mail: nisachon.s@psu.ac.th

** เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(คณะศิลปศาสตร์ จึงขอแจ้งการรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ จึงของดรับการสมัครงานด้วยตนเองขอให้ผู้สนใจสมัครงาน ตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครงานตามตำแหน่งที่สนใจสมัคร และให้ส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง งานทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (วงเล็บมุมซองว่า“สมัครงานตำแหน่งอาจารย์) หรือสแกนไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครส่งทางอีเมล nisachon.s@psu.ac.th ทั้งนี้ เอกสารจะต้องส่งถึงคณะศิลปศาสตร์ก่อนวันปิดรับสมัคร
สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-28-9541 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/Application Form

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ประจำที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ พ.ศ. 2562
 Application Form for Foreigners
 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับภาษาไทย)
 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์
 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานเงินรายได้
 แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

 ***ประกาศผลสอบคัดเลือก/ข้อเขียน/สัมภาษณ์/ผลการคัดเลือก*** 
Announcement of Successful Applicants 

EB Sticky Cookie Notice

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy